Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

Social Enterprises in Europe and the development of a common strategy in the Еuropean Union

Автор: Marietta Giannakou

Концепцията за „социалното предприятие” не е нова в европейски контекст. В рамките на Европейския съюз тя възниква за първи път през 1997 г., когато, като следствие от съответната инициатива на Европейския парламент, Европейската комисия започва инициатива назована „Третата система и заетостта”. Тя цели да изследва възможността за увеличаване на заетостта чрез предприятия, които не принадлежат на публичния сектор и в същото време не се стремят към финансова полза – т.е. партньорства, фондации, съюзи, благотворителни организации и др..

Европейската комисия финансира 14 изследвания и 67 пилотни проекта на стойност около 20 милиона евро. Този първи опит за институционализирано развитие на социалното предприемачество на ниво Европейски съюз разкри интересна информация, която трябва да се вземе под внимание, когато се планира европейска стратегия за социалните предприятия.

Първият основополагащ елемент е дефиницията за социално предприятие. Те са юридически лица с официална регистрация – фирми, фондации, съюзи; те са независими и със собствено управление, техните дейности са насочени към специфични сфери в рамките на местните общности. Целта им е социална. Все пак трябва да отбележим някои разлики.

При англосаксонския модел, който предшества останалите, печалбата от тези предприятия се реинвестира в самите предприятия за постигане на бъдещи резултати. При континентално-европейския модел има един аспект на преразпределяне, който позволява частично разпределение на печалбата за акционерите и реинвестиране на остатъка в самото предприятие. Това различие има важен ефект върху финансовата жизнеспособност на социалните предприятия.

Те са активни в сферата на социалните услуги /грижи в дома/, екологията /опазване на природата/ и културата /организиране на културни събития/. Това са сфери обичайно обслужвани от държавата. Потенциалът за заетост е впечатляващ, много нови работни места бяха създадени в ЕС. Средно в Европейския съюз говорим за 7.9% от хората, заети в публични сектор. В страни като Холандия и Ирландия процентите са 14-16, а в други като Португалия, Гърция и Люксембург процентите са под 5.

Трябва да се отбележи, че хората, развиващи тези предприятия, са от така наречените „уязвими социални групи”. Например, има жени, чийто достъп до пазара на труда е силно ограничен. Създаването на социално предприятие в този случай дава резултат в две посоки: първо, то позволява жените да бъдат наети на работа и да участват в пазара на труда; второ, ако тези предприятия предоставят социални услуги /например – грижи за децата/, тогава жените, които получават тези услуги, могат да участват в пазара на труда, тъй като вече има „мост” между семейния и професионалния живот.

Друга социално уязвима група, която развива социални предприятия, е групата на хората с ментални проблеми. Обикновено такива хора не се лекуват в болници, те са бедни, изключени от социалния живот, безработни. Тези хора искат да работят независимо от сериозността на заболяването. Тяхното включване в социално предприятие води до много позитивни резултати – намалява тяхното чувство за безпокойство и нуждата от болнично лечение.

Всичко това са индикации, че Европейският съюз трябва да се фокусира върху социалното предприемачество.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster