Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”  
   
РЕЗЮМЕ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

КНИГИ

РЕГИСТЪР НА ЕКСПЕРТИ

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Untitled Document

 

IS SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IMPORTANT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT POLICIES?

Автор: Jurgen Nagler, University of New South Wales, Sydne

Тази статия ще анализира важното значение на социалното предприемачество за политиките за икономическо развитие.

Ще бъде показано, че този сектор създава социални и икономически ползи: 1/ Развитие на заетостта особено сред непривилегированите части на обществото; 2/ Иновация и създаване на нови стоки и услуги често заради социални нужди, които до момента не са удовлетворени; 3/ Социален капитал, изключително необходим за устойчивото обществено и икономическо развитие; 4/ Равни възможност – от гледна точка на удовлетворяването на нуждите на непривилегированите групи

Въпреки схващането, че социалното предприемачество е известна област, за него няма общоприета дефиниция.

Много опити за дефиниране стигат чак до френския икономист Жан-Батист Сей в началото на 19 век, който определя предприемача като човек, създаващ ценности, като променя „икономическите ресурси от ниска към висока продуктивност и по-голямо производство”.

Най-голямо влияние оказва Джозей Шумпетер, който дефинира предприемача като иновативна мощ за икономически прогрес и следователно като „фактор на промяната” – един термин, който се използва в множество съвременни дефиниции за социално предприемачество.

Докато дефинициите за понятието предприемач са много, сравнително новият термин социален предприемач е по-неясно определен и често различен в различните страни и според различните автори.

Най-често цитираното определение е на Грегори Диис. Той казва че, социалният предприемач е фактор на промяната, който:

- приема като мисия създаването на социални ценности;

- непрекъснато търси нови възможности, за да обслужва тази мисия;

- участва в процеса на непрекъсната иновация, адаптация и учене;

- действа смело, без да е ограничаван от наличните ресурси;

- показва високо ниво на отчетност пред обслужваните клиенти и относно създадените продукти.

Заслужава да се отбележи също, че има преместване на фокуса на социалното предприемачество встрани от нестопанския сектор, традиционно предлагащ благотворителни дейности, към бизнес инициативите на частния предприемачески сектор. Някои автори все още виждат това явление най-вече свързано с неправителствения сектор, но изследванията от последните години подчертават, че границите между нестопанската и стопанската сфера изчезват.

По-новите дефиниции обединяват предприемаческата ориентация със социалните цели и общественото право на собственост, което означава, че социалното предприятие се отчита по-скоро на общностите, отколкото на притежателите на дялове.

Една дефиниция казва: „Социално предприятие е всяко бизнес начинание, което е създадено с обществена цел – да смекчи или намали социален проблем или пазарен дефект, да създаде обществена полза, като през цялото време работи с финансовата дисциплина, иновативност и решимост на частния бизнес”.

Социалното предприятие е на пресечната точка между нестопанската и бизнес организацията.

1/ Развитие на заетостта

Едно изследване на Джонс Хопкинс Университет в 13 страни показва, че нивото на заетостта, осигурена от социалните предприятия, е от 1 до 7 процента /най-ниско в Унгария, най-високо в САЩ/. Уникалното при социалните предприятия е, че те дават работа на тези сектори от обществото, които са в най-неизгодна ситуация – дългосрочно безработни, хора с увреждания, младежи с противообществени прояви, дискриминирани жени.

2/ Иновация

Тук става дума за услуги и стоки, адресирани към големите обществени проблеми като ХИВ/СПИН, ментални увреждания, неграмотност, престъпления, зависимости – проблеми, към които се подхожда по иновативен начин.

3/ Социален капитал

Социалният капитал е най-важната форма капитал, създаден от социалните предприемачи, защото икономическото партньорство изисква споделени ценности, доверие и култура на сътрудничеството – които представляват характеристики на социалния капитал.

4/ Равни възможности

Социалното предприемачество благоприятства създаването на по-балансирано общество, което е цел на повечето политики за икономическо развитие.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster