Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „По­доб­ря­ва­не на ус­ло­вия­та на жи­вот на ро­ми­те в Бъл­га­рия чрез ин­фра­струк­тур­ни проек­ти”

Проект „Фо­рум за транс­гра­ни­чно сът­руд­ни­че­ство”

Проект „Со­циал­но пред­прие­ма­чес­тво за ус­той­чи­вост”

Проект „Нов старт на 40+”

„Ру­мъ­но-бъл­гар­ски клуб „Аз и Ев­ро­пей­ския съюз”

По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на по­ли­ция­та за ефек­ти­вна ра­бо­та в мул­тиет­ни­чес­ка сре­да

Проект BRAVO

Проект „Мос­то­ве над Ду­на­ва

Проект "Да­вид и Го­лиат"

БРОД – бъл­га­ро-ру­мън­ска об­щност на дей­ствия­та

По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та на ад­ми­ни­стра­ция­та...

Об­щес­тво­то в под­кре­па на по­ли­ция­та- диа­ло­гът про­дъл­жа­ва

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Проекти

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Партньорството между НПО и местни власти насърчава нов проект на Клуб „Отворено общество“ – Русе

„Гражданско участие в интеграционната политика“ е новият проект, по който започва работа Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Проект „Работилничка за приказки”

Проект „Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване”

Проект „Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти”

Проект „Безопасност за децата”

Проект “Граждански контрол върху имотите на Община – Русе”

Проект „Форум за трансгранично сътрудничество”

Клуб “Отворено общество” - Русе е партньор на Дирекция “Европейска интеграция и програми” в Общински съвет - Гюргево по проекта „Румъно-български клуб „Аз и Европейския съюз”

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”

Проект „Нов старт на 40+”

Проект “Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда

Проект BRAVO – българо - румънски действия за жизнеспособни организации
/B ulgarian- R omanian A ctions for V iable O rganizations/

Проект „Мостове над Дунава

Проект "Давид и Голиат"

БРОД – българо-румънска общност на действията

Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги

Обществото в подкрепа на полицията- диалогът продъжава

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster