Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Проекти

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект № BG05M9OP001-2.018-0012 "Заедно за община Борово", финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР по процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Проект № BG05SFOP001-3.003- 0043, „Съдебната реформа под лупа“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

Проект № BG05M9OP001-2.010-0188 „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”“

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Проект № BG05M9OP001-4.001-0002 „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Партньорството между НПО и местни власти насърчава нов проект на Клуб „Отворено общество“ – Русе

„Гражданско участие в интеграционната политика“ е новият проект, по който започва работа Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе.

Проект „Работилничка за приказки”

Проект „Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване”

Проект „Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти”

Проект „Безопасност за децата”

Проект “Граждански контрол върху имотите на Община – Русе”

Проект „Форум за трансгранично сътрудничество”

Клуб “Отворено общество” - Русе е партньор на Дирекция “Европейска интеграция и програми” в Общински съвет - Гюргево по проекта „Румъно-български клуб „Аз и Европейския съюз”

Проект „Социално предприемачество за устойчивост”

Проект „Нов старт на 40+”

Проект “Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда

Проект BRAVO – българо - румънски действия за жизнеспособни организации
/B ulgarian- R omanian A ctions for V iable O rganizations/

Проект „Мостове над Дунава

Проект "Давид и Голиат"

БРОД – българо-румънска общност на действията

Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги

Обществото в подкрепа на полицията- диалогът продъжава

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster