logo

Текущи Проекти

Клуб „Отворено общество“- Русе в партньорство с Областна администрация – Русе стартиран нов проект с наименование „Ромски омбудсман“
Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира от Сдружение „Център „Динамика“- Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация- Русе и с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.
Проект ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
logo

Приключили Проекти

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд
Проект № BG05M9OP001-2.018-0012 "Заедно за община Борово", финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР по процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1
Проект № BG05SFOP001-3.003- 0043, „Съдебната реформа под лупа“ финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд
Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 •Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество•, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
Проект № BG05M9OP001-2.010-0188 „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
Проект № BG05M9OP001-4.001-0002 •Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово•, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Партньорството между НПО и местни власти насърчава нов проект на Клуб •Отворено общество• – Русе
•Гражданско участие в интеграционната политика• е новият проект, по който започва работа Клуб •Отворено общество• – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе.
Проект •Работилничка за приказки•
Проект •Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване•
Проект •Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти•
Проект •Безопасност за децата•
Проект •Граждански контрол върху имотите на Община – Русе•
Форум за трансгранично сътрудничество
Румънско-български клуб •Аз и Европейския съюз•
Проект •Социално предприемачество за устойчивост•
Проект •Нов старт на 40+•
Проект •Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда•
Проект BRAVO – българо - румънски действия за жизнеспособни организации
Проект “Мостове на Дунава”
Проект “ДАВИД И ГОЛИАТ”
БРОД – българо-румънска общност на действията
Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги
Обществото в подкрепа на полицията- диалогът продъжава