logo

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформа в съдебната системи”.

Бенефициент е сдружение „Център „Динамика” – Русе. Партньори по проекта са Клуб „Отворено общество“- Русе и Районен съд- Русе. Целта на проекта е принос в използването на алтернативни методи за решаване на правни спорове в работата на Районен съд – Русе и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне на правосъдие.

Ностощия проект предвижда независим анализ на съдебната реформа в областта на извъсъдебното решаване на спорове, ще бъдат предложени добри практики за засилване на ролята на алтернативните методи за решаване на спорове и ще бъде създаден механизъм, поволяващ интерактивен и безплатен достъп до потенциални решения при решаването на семейни спорове- съдебни иизвънсъдебни, и свързаните с това разноски и време. Акцент в резултатите от проектното предложение е създаването на Център по медиация към Районен съд – Русе Успешната реализация на проекта би довела до:

  • Промяна на организацията на начина на провеждане на делата по семейни спорове в Районен съд - Русе;
  • Увеличаване броя на извънсъдебните споразумения, представляващи форма на граждански контрол върху функциониране на съдебната система;
  • Разтоварване на съдебния апарат от делата по семейни спорове.

Проектът “Съдебната реформа под лупа ІІ” надгражда изпълнението на проект „Съдебна реорма под лупа”, който се реализира от същите партньори: Сдружение „Център Динамика”, Клуб „Отворено общество” – Русе и Районен съд – Русе. При определянето на настоящите дейности са взети предвид изводите и препоръките, направени от реализираните проучнатия и анализи от проект „Съдебната реформа под лупа”, осъществен в периода 18.02.2019 – 18.07.2020 г. Оновната му цел беше прилагане на гражданския контрол върху реформата в съдебната система на територията на Районен съд – Русе и повишаване на прозрачността върху работата по гражданските дела.

Продължителност на проекта: 1.02.2021 – 31.03.2022г.
Обща стойност на проекта: 96 527,20 лв., от които
  • 82 048,12 лв. европейско финансиране и
  • 14 479,08 лв. национално съфинансиране

Продукти

ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ В БЪЛГАРИЯ С ФОКУС ВЪРХУ СЕМЕЙНИТЕ СПОРОВЕ
ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СЕМЕЙНИ СПОРОВЕ
Медиация - Интерактивен въпросник

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд