logo

Актуален регистър за работещите НПО в Русенска област

Информацията съдържа контакти и капацитета, с който разполагат НПО в региона. Освен в услуга на бежанците, този регистър дава възможност за създаване на партньорства между самите НПО, между тях и институциите и всичко това в услуга на най- уязвимите групи в общността.

Регистъра е създаден по проект ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ на Клуб „Отворено общество“ – Русе с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Име и статут на организацията

Контакти

Лице за контакт

Профил на организацията и предлагани услуги

1

ФОНДАЦИЯ „АЛЕКСАНДЪР РУСЕВ“

0888820455; aleksandar.rusev1@abv.bg

ИЛИЯН РУСЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

Фондация „Александър Русев“ е юридическо лице с нестопанска цел. Основният предмет на дейност на фондацията е провеждане на водно-рехабилитационни занимания за деца с увреждания (Детска церебрална парализа и др.) и плувни турнири. Основната цел на фондацията е изграждането на модерен басейн със специализирана апаратура за практикуване на терапевтични водни спортове.

2

Сдружение с нестопанска цел „Център Динамика“

гр. Русе, ул. „Муктурова“ 111, бл. 3, вх. 1
0887493503; centre_dinamika@abv.bg http://dinamika-ruse.bg/ Facebook: Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association

Деана Димова-Великова - управител

Организацията е създадена през 2009 г.; Мисията на Сдружение „Център Динамика” е оказване на психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност. · Да подпомага развитието на здравеопазването, социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижа. · Да работи за издигане на общественото положение, ролята и статута на жената в обществото, за защитата й от дискриминация и създаване на гаранции за действителното равенство на жените, независимо от етническа, национална и религиозна принадлежност
· Да допринася за повишаване на правната култура на гражданите и защита на законните им права и свободи. Екипът на Сдружение «Център Динамика» предоставя специализирана помощ на пострадали от домашно насилие и трафик на хора. Той включва психолози, работещи в сферата на защита на правата на жените, адвокат с опит в областта на защита на човешките права, лекар, педагог, медиатори, счетоводител и доброволци–студенти и професионалисти от помагащите професии. До настоящия момент екипът е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата му e финансирана основно от международни донорски организации, оценяващи необходимостта от подобни социални услуги. Сдружение „Център Динамика” е пълноправен член на «Алианс за защита срещу домашното насилие», «Националната мрежа на децата», както и на международни - WIDE +, Y-PEER. На местно и регионално ниво Сдружение «Център динамика» е член на Областен съвет за социално включване на хората с увреждания, Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане” към Областна администрация Русе, както и към Комисия за детето, МКБППМН и Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към община Русе. Сдружение «Център Динамика» управлява следните социални услуги: · Държавно делегирана дейност, социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за стари хора, възрастни и деца с физически
увреждания, с. Щръклево, община Иваново, обл. Русе. Капацитет – 25 потребители. · Държавно делегирана дейност, социална услуга резидентен тип „Кризисен център” за жертви на домашно насилие и трафик на хора в община Русе. Капацитет – 8 потребители. · Държавно делегирана дейност, социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи в община Русе. Капацитет – 20 потребители

3

Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“

7002 Гр.Русе, ул.Доростол 22А, вх.2, ет.3 Обхват – Русенска област
0895/450456 raliz@abv.bg 082/841728

Бисерка Василева Иванова

Създадена през 2002 година, работи в сферата на социалните дейности и услуги, в сферата на подкрепа за правата на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, подкрепя политики на местно и социално ниво в тази посока. Членове на организацията за родители и бизки на деца и лица с интелектуални затруднения, лица с интелектуален дифицит и специалисти . Предоставяме социални услуги за деца пълнолетни с увреждания в гр.Русе и гр.Сливо поле. Специалисти – психолози, логопеди, едготерапевти, спеециални исоциални педагози, кинезитерапевт, социални работници.

4

Център за обществена подкрепа, с. Ценово, област Русе

08122/20 33 ts_tscenov@abv.bg

Петя Колева, директор

ЦОП e комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа в община Ценово е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да
отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. От 2014 г. социалната услуга се разкрива като дейност, финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейства. Центърът е с капацитет 20 места и персонал 4 души

5

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ 1928“

С. ПРОСЕНА, ОБЩИНА РУСЕ
gorki1928@abv.bg 0896 901 987 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063828948855

ВЕЛИЧКА БИСТРАШКА

Сдружение с нестопанска цел – читалище. Изпълнява просветни, културни и социални дейности на територията на населеното място. Библиотека и групи от самодейни фолклорни състави. Читалището е посещаване от младежи от малцинствените групи и семейства, застрашени от социално изключване. Развива проекти за работа с роми, ограмотяване и преодоляване на изолацията чрез изкуство. Предлага извънкласни дейности – летни читални, изучаване на танцово фолклорно изкуство, обреди, празници и др. Съдейства за развитие и укрепване на общността на основата на етническото единство около културния и социалния живот.

6

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

С. Ценово0889 38 01 62; dncentar.cenovo@abv.bg, Община Русе

Румяна Иванова, директор

Делегирана държавна дейност – дневна грижа за хора с увреждания над 18 години. Рехабилитация, консултации и трудово-терапевтични дейности. Капацитет 10 места.

7

Сдружение „Европейски пространства 21“ НПО, обществена полза

www.euspaces.org tsveta.nenova@gmail.com +359 (0) 898386351

Цвета Ненова

Сдружение „Европейски пространства 21“ е създадено през 1999 г. През 2003 се регистрира в обществена полза. Развиваме дейности в полето на хора, общество, медии, арт. Основната ни цел е да развиваме свободния обмен на информация, идеи, знание и опит чрез съвременните информационни технологии; да насърчаваме гражданите да участват активно във вземането на информирани решения; да използваме публичното пространство за позитивен диалог, водещ към утвърждаването на България в Европейския съюз; да мотивираме млади хора да се занимават с изкуства и култура. Специален профил в работата ни са срещи и занимания с млади хора . Работим за защита,
съхраняване и популяризиране на културното наследство, използвайки съвременни средства за дигитализация. Убедени сме, че дигитализацията на културното наследство е необходима стъпка за съхраняване и споделяне на мултикултурните ценности на 21 век, в хармония със световните тенденции за споделяне на знание и култура без граници. Работим с разбирането за това колко е важно да се съхраняват културните пейзажи в синхрон с устойчивото развитие, за съхраняване на местните идентичности в европейски контекст и за използването на културата като ресурс за местно развитие. Работим в дългосрочно партньорство с Регионален исторически музей – Русе, създаваме и реализираме общи проекти в контекста на култура, наследство и туризъм. Имаме опит в създаване на проекти, изпълнение и управление, отчитане и устойчивост. Работим в условия на прозрачност и отчетност пред обществото и донорите. Способни сме да мобилизираме ресурси от публичния сектор, от чуждестранни организации и институции, частни донори и културни оператори.

8

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1937“ Русе

082 861 467 chit_benk_rs@abv.bg

АЗНИВ НИШАНЯН, СЕКРЕТАР

Народно читалище, културна организация с нестопанска цел. Разполага с голяма библиотека и поддържа любителски състави. Читалището е в близост до най-големия ромски квартал в Русе и поради тази причина негови посетители са основно представители на тези малцинства. В читалището се провеждат обучения по компютърна грамотност, здравни беседи и тържества на жителите на квартала.

9

СНЦ „Ротари клуб – Русе“

Русе, 7000, ул. „Княжеска“ 4, ресторант „Анна палас“
+359 87 884 8805 (Венелени Молнар, паст президент) venelinmolnar@gmail.com

Иво Братанов, президент

Ротари интернешънъл е създадена през 1905 г. в Чикаго, САЩ. Ротари клуб „Русе“ е чартиран през 1936 г. и възобновен през 1994 г. Ротари е хуманитарна организация. Една от зоните ѝ на фокус е борбата за мир и в този контекст подпомага пострадалите в Украйна и бежанците от там.

10

КАРИТАС – РУСЕ Организация с нестопанска цел

Гр. Русе и Северна България (Белене, Свищов, Плевен, с. Малчика)
7005 Русе, България ул. „Байкал“ 10 тел.: +359 882 071 603 office@caritas-ruse.bg

Стефан Марков, изпълнителен директор

Каритас Русе е организация с нестопанска цел, основана през 1992 година, която осъществява социалната дейност на Католическата църква в Никополска епархия (Северна България). Организацията има изградени структури в четири населени места на територията на епархията. Каритас Русе е член на НКФ Каритас България и част от голямото семейство на Каритас Интернационалис. Каритас Русе се бори с бедността, изключването и дискриминацията. Каритас Русе работи в следните програмни направления: · Интеграция и рехабилитация на деца и младежи с увреждания; · Подкрепа на деца в риск и техните семейства;
· Настаняване, интеграция и рехабилитация на бездомни хора; · Здравни и социални грижи за възрастни хора; · Подкрепа на жертви на домашно насилие; · Отговор при бедствия и хуманитарни кризи; · Подкрепа на бежанци и търсещи убежище; · Организационно и духовно развитие.

11

Сдружение с нестопанска цел (в обществена полза) Еквилибриум

Русе, 7000, ул. Борисова №27 А
0887759111 e.petkova@eq-bg.org www.eq-bg.org

Елена Петкова – Програмен директор и Председател на УС

Ние от „Еквилибриум“ от години и към настоящия момент, можем да се определим като представители по закрила на детето. Към нас насочват деца и семейства, които са в риск или в тежка социална, семейна или икономическа криза. Средностатистическото българско семейство за социалните структури в страната остава извън обсега на подкрепа и консултиране, докато не влязат в етикета/стигмата „в риск“. Всяко семейство, обаче, има своите трудности, всеки родител се изправя пред множество въпроси и проблеми, с които му е трудно се справя и има нужда от съвет, подкрепа и консултиране. Именно поради липсващата такава подкрепа навреме, проблемите могат да ескалират и едва тогава да станат видими за системата. Ние вярваме в ранната превенция на тези рискове – помощ навреме, преди „да се обърне каруцата“. Амбицията на „Еквилибриум“ за бъдещето е да предложим тази универсална подкрепа за семействата – децата и родителите, без да е необходимо да се стигматизират (да получат етикета в „риск“), за да им се помогне. Уверени сме в необходимостта от комплексен/холистичен подход от страна на всички системи (образователна, социална, здравна и пр.). За целта имаме амбицията да накараме тези системи да възприемат унифицирано разбиране за нуждите на децата и семействата, така че да се създаде универсална система за подкрепа от всички страни, за да се предотвратят рисковете от изпадане в криза или риск.
Нашата амбиция е да създадем модел на център, в който помощ, подкрепа, професионално консултиране, посредничество и застъпничество на време, да могат да получават всяко дете и семейство, независимо от своя социален и икономически статус. Нарекли сме този моделен център „Интерактивен център в света на ранното детство“. Центърът трябва да спомогне за подготовката на българския сектор, осигуряващ грижи за деца, за прехода към Универсална Семейна Подкрепа. Това трябва да стане посредством обучение по Ранно Детско Развитие на родители, учители и специалисти в грижата за деца, за да се установи едно общо схващане и единен професионален подход за начина, по който децата трябва да бъдат отглеждани и възпитавани.

12

Фондация „Приятелска подкрепа“, НПО

088 960 98 68 zastiteni.jilista@gmail.com http://www.fsf-bg.org/ https://www.facebook.com/friendly.support.foundation

Маргарита Събева

Фондация “Приятелска подкрепа” е учредена в обществена полза през 2002 г. Вписана е в Централния регистър на Министерство на правосъдието. Фондацията притежава Лиценз от Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги. Основните области на дейност са социална подкрепа на хора с увреждания. Неправителствената организация предлага социални услуги като делегирана държавна дейност – 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост над 18 години с капацитет 22 души. Има изграден мобилен екип за трите защитени жилища. Потребителите се включват в различни проекти за обучение и работа. Има изградени ателиета по интереси.

13

Сдружение „Федерация за приятелство с Русия и народите на ОНД-Дружество 1940, Русе“

Русе, ул. „Фердинанд“ № 3
Fedru.1940@abv.bg

Вили Икономов – председател Радка Данева - секретар

Запазване и поддържане традиционните връзки между България, Русия и народите на ОНД, както и с останалите европейски народи; защита на човешките права и граждански интереси. Членове – от 20 до над 80 г. възраст. Лица с опит в управлението и в културно-просветните връзки с различни държави и техните народи. Не работи с уязвими групи, но участва в акции за подпомагане.

14

ЧЕРВЕН КРЪСТ - РУСЕ

7020 Русе ул. “Плиска” №2
https://www.redcross.bg/ е-mail: russe@redcross.bg Телефон: 082 84 54 24

Антоанета Ябанозова – директор

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Основните дейности на организацията са: Готовност за бедствия, Планинско спасяване, Водно спасяване, Курсове по първа помощ, Социални услуги, Здравна просвета, Кръводаряване, Работа с бежанци и мигранти, Младежки дейности, Фондонабиране.

15

СНЦ „СМЕЛО СЪРЦЕ“

0888 439 278; smelosartse@gmail.com; https://smelosartse.weebly.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100064661893620&fref=ts

СТОЙКА ПАНАГОНОВА

Сдружението оказва материална, морална и специализирана помощ на хората с увреждания, съдейства за осигуряване на условия за медицинска рехабилитация, образование, професионална ориентация и квалификация, трудова заетост, достъпна битова и околна среда за своите членове, както и за социалната, икономическата и правната защита, изпълнява проекти по програми за заетост и обучение.
Организацията е отличена от Държавната агенция за закрила на детето през 2021 г. СНЦ „Смело сърце“ организира ежегоден фестивал „Светът е за всички“, като по този начин мотивира хората с увреждания да изявят своите творчески дарби.

16

Фондация „Трета възраст“

Тел. 0887560650; e-mail: cenka_dimitrova@abv.bg

Ценка Димитрова

От 2009 г. Фондация „Трета възраст“ е доставчик на социални услуги като делегирана държавна дейност. Разкрити са Дневен център за хора с тежки множествени увреждания с капацитет от 30 места и Дневен център за хора с физически и соматични увреждания над 18 години с капацитет от 54 места.

17

Център за развитие на устойчиви общности Фондация в обществена полза

0888927578 ddg2006@gmail.com https://cscd-bg.org/bg/

Станимира Хаджимитова – Директор Диана Георгиева – Експерт

Работи основно по въпросите на равнопоставеност на половете

18

ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово Доставчик на социалната услуга Община Сливо поле

тел. 08133/2559, e-mail: csri_rqhovo@abv.bg тел. 08131/2876, е-mail:slivopole@slivopole.bg

 

Социалната услуга е държавно делегирана дейност, създадена със заповед на АСП, осъществяваща своята дейност съгласно Закона за социалните услуги в Република България. Целевата група на социалната услуга е възрастни лица с увреждания и/или в надтрудоспособна възраст. Всички потребители на социалната услуга се насочват от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес и лицата, които не са граждани на Република България и нямат настоящ адрес на територията на община Сливо поле не могат да бъдат потребители на социалната услуга.

19

Русенска търговско-индустриална камара

Гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ 3 А Регионален обхват, но в мрежата на БТПП е национален.
082/825 875 www.rcci.bg info@rcci.bg stela@rcci.bg

Стела Дионисиева

РТИК е национално представена организация, част от системата на БТПП, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на икономическите интереси на своите членове и съдействие за утвърждаване на пазарно-икономическите отношения за европейската и международна интеграция на региона и страната. Подпомага и подкрепя постиженията на фирмите от региона, като им осигурява богата гама от съвременни бизнес-услуги и прилага гъвкава политика за отстояване индивидуалните и колективни интереси на бизнеса от региона. Екипът на организацията наброява 13 експерта в различни сфери: външнотърговски режими, управление на проекти с европейско и национално финансиране и бизнес-развитие.

20

Сдружение „Трансмариска“

0889433359, office@transmariska.eu https://transmariska.eu/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069747855979

Камелия Махакян – председател на УС

Основните цели на Сдружението са:
(1) развитие на общочовешките и обществени културни и духовни ценности; (2) подпомагане развитието на селските райони; (3) развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание, чрез опазване на културно-историческото наследство, околната среда и автентичността на българския език; (4) обединяване и интеграция на деца и младежи от различни социални и етнически групи и стимулиране на толерантността между тях. Подпомагане на личностните им способности, културно и духовно развитие; (5) подпомагане организации и акции за активно дълголетие ; (6) осъществяване на образователни инициативи ; (7) развитие и стимулиране на доброволчеството.

21

Фондация „Уеб Шелф“

0889652011, box@webshelf.eu www.webshelf.eu

Красимир Махакян – управител

Фондация „Уеб Шелф“ е създадена в началото на 2018 г. Фондацията осъществява дейност в обществена полза и има следните цели: Развитие на общочовешките и обществени, културни и духовни ценности чрез насърчаване на професионализма в българското интернет пространство и стимулиране на добрите практики Развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание като използва инструментите на цифровата икономика и цифровото общество
Превенция на фалшивите новини в българското интернет пространство Образователни инициативи в областта на уеб дизайна и интернет комуникациите Основни дейности на Фондацията Разпространение на информация и ноу-хау Проучване, анализ и разработване на политики Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи Подпомагане на обществени инициативи Застъпничество и подпомагане на местните власти, нестопанските организации и бизнеса

22

Сдружение Българо-румънска търговско-промишлена палата

082 507 606 info@brcci.eu www.brcci.eu

Елеонора Иванова – Изп. Директор Десислава Пенчева – лице за контакт

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес-асоциация, създадена през 2003 г. в подкрепа на българските и румънските бизнес среди за осъществяване на търговско партньорство, бизнес контакти и информационен обмен. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България , чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС. Екипът на БРТПП включва експерти в различни области: икнономисти, специалисти в областта на туризма,
културното наследство, маркетинга, управлението на проекти и др.

23

Клуб „Отворено общество“- Русе

Русе, ул. Пирот 3
0887147632
www.oscrousse.org

Даниела Янева Председател на УС

Клуб “Отворено общество” – Русе, е сдружение, регистрирано през 1995 г. Към клуба функционира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.
Експертите на Клуб „Отворено общество” - Русе имат доказани умения в разработването на проучвания и анализи по различни тематики,  оценка на нуждите, стратегии за местно развитие, междусекторно партньорство, провеждане на информационни кампании, работа с медиите, насърчаване на трансграничното сътрудничество.
Работата с уязвими групи е във фокуса на работата на организацията.

24

Асоциация за регионално развитие на Област Русе
НПО в обществена полза

7004 – Русе, Ул. Студентска – 8
Корпус 2 на Русенски университет, Стая 2.308
Общините от Област Русе, някои общини в Области Разград  и Силистра
Тел. 00359 887 665 007; 00359 82 888 357
Е-mail: nnaydenov@uni-ruse.bg
nik_naydenov@abv.bg
nvenelinova@uni-ruse.bg                 

Проф. Николай Найденов – Председател на УС
Д-р Наталия Венелинова – Член на УС

Създадена 2002 г. Понастоящем в състав от две групи лица:
1. три юридически лица (Русенски Университет „Ангел Кънчев“, Община Ценово и Община Борово от Област Русе)
2. пет физически лица – експерти и специалисти по регионално развитие
Целеви групи: общински администрации и местни инициативни групи (МИГ) в общините
Сфера – услуги по разработване на стратегически документи за развитие на общините и МИГ – планове за интегрирано развитие, междинни оценки, стратегии на МИГ, проекти на фермери.

25

Асоциация Еврорегион Данубиус Русе-Гюргево, НПО

7000 Русе, пл.Свобода, №6, ет.6, ст.610 Област Русе и Окръг Гюргево
+359 887 140 558,
e-mail: euroregiun_danubius@abv.bg
www.ruse.egov.bg /линк /

Лили Ганчева, изпълнителен директор

2002г. Организацията е българо-румънска;управлява се от изпълнителен директор, УС,председател /на ротационен принцип са областен управител и председател на Окръжен съвет Гюргево/;  екипите са служители на Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево;членовете ни са общини, културни институции, НПО-та; основна дейност трансгранично сътрудничество във всички сфери на дейност и всички нива; науязвими групи и бежанци от Украйна можем да оказваме съдействие чрез добрите си контакти със структурите на Червен кръст и административните органи в Русе и Гюргево, Гранична полиция, Митница;

26

Европейски център по медиация и арбитарж

Русе, бул. Фердинанд № 3А
Северен централен
0876605158
ecmbg@abv.bg
https://ecmbg.alle.bg/

Елена Славова - управител

Организацията е създадена през 2009 г.
Екип:  медиатори и обучители.
Сфера на дейност: Разрешаване на конфликти извън съда
Услуги: медиация
Целеви групи: страни в конфликти – семейни и търговски

27

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МИСИЯ ГРАДЕЖ“

Вероника Пламенова Гечева – член
+359 883 599 291
missionconstruction01@gmail.com
https://www.facebook.com/missionconstruction01

Борислав Иванов Българинов - председател

Мисията на организацията се състои в спояване на връзката и улесняване на взаимодействието между правителствени и местни институции, НПО, бизнеса и местните общности с цел формулиране на политики и изработка на инструментариум за подобряване състоянието на критичните сфери на обществения живот-образование, култура, социално приобщаване, туризъм, транспортна инфраструктурна свързаност, младежи и предприемачество, устойчива икономика.
Екипът на организацията се състои от млади хора. Придобитият житейски опит на членовете на сдружението, съчетан с висококачествено образование на всички нас, успешното развитие и професионална реализация, дават възможност за ефективно  и пълноценно общуване. Това, че сме намирали в годините реализация в различни структури, участвали сме в обществения живот на местно и национално ниво е едно от силните ни предимства. Наличието на този ресурс и правилното му управление дава възможност за бързо, различно и навременно постигане на резултати, непознати до момента.
Сдружението развива широк спектър от дейности и инициативи в подкрепа на местните общности, като значима фокус група за нас представляват децата.
За лица от уязвимите групи и бежанци от Украйна  сме на разположение за оказване на подкрепа от всякакво естество, в т.ч.:
-              Преодоляване на негативните емоции и стрес;
-              Всеобщо гарантиране правата на децата от образование, сигурност, безопасност, спорт, култура, любов и приемственост;
-              Приобщаване към местните общности;
-              Разширяване на познавателния кръгозор, създаване на приятелства;
-              Осигуряване на юридическа подкрепа;
-              Подпомагане процеса на интеграция в обществения живот на България – намиране на жилище, работа, създаване на общности;
-              Познания в българския език;
-              Обмен на опит и добри практики и др.

28

Сдружение „Приятели на музея“ - Русе

700 Русе, пл. „Батенберг“ 3,
Обхват: осъществява дейност на територията на Област Русе
http:// www.museumfriendsbg.org
тел: 082/825 002

Искрена Неделчева Димитрова, председател

Сдружение „Приятели на музея” – Русе е неправителствена организация, създадена през 2009 г. с решение 19 от 23.02.2009 г. на Русенски окръжен съд по ф.д.3/2009. Екипът включва седем човека, трайно свързани с културния живот на Русе.

През дългогодишната си дейност сдружението съдейства активно за утвърждаване и популяризиране дейността на музея като насърчава представянето, изучаването, разпространението и опазването на различните форми на наследство. Следвайки последователната политика на културния институт за увеличаване на посетителския поток, сдружението работи в посока на разширяване кръга на музейните публики, чрез пряка и/или индиректна (вкл. и финансова) помощ. От своето създаване до днес организацията инициира, реализира и успешно промотира разнородни по вид инициативи (някои, от които придобили устойчив характер), имащи за цел опознаване и усвояване на музейните пространства от потенциални аудитории. Проведените събития са разпознаваеми и целенасочено търсени от жителите на града. Успешните практики в провеждането на семинари, уъркшопи, забавни игри и занимания за деца и техните семейства, целенасочената подкрепа при осъществяването на конференции и проекти в областта на археологията, етнологията, историята и изкуството, произвеждат нови и разширяват обхвата на вече съществуващи партньорства между сдружението и  институции и организации от регионално, национално и международно равнище.

29

Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм“ - Русе

Гр. Русе, ул. „Цар Асен“ №26, бл. „Съединение“, вх. А, ет. 10
Тел: 0885365932
e-mail: srdvautizam@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/sdrujenieroditelinadecaivuzrastnisautizumruse

Кристина Борисова – председател

Сдружението е създадено през 2021 г.
Сдружение на „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ има мисия и тя е да информира обществеността за проблемите в сферата на аутистичния спектър и да спомогне за интеграцията на дечицата, а вече и порасналите деца, в реалния живот.
Членовете на Сдружението са родители на деца с поставена диагноза аутизъм, обединили се около идеята да помогнат на семействата си и други хора, преминаващи през сходни изпитания чрез обмен на опит и познания, осигурявайки необходимата образователна и социална среда в рамките на град Русе.

30

Сдружение с нестопанска цел „Дете и пространство“

София, 1606, ул. Добруджа 1,
Обхват: София и Русе за предоставяне на социална услуги за деца и младежи с увреждания и психично страдание.
Национален за застъпничество и разработване на политики
office@childandspace.com
https://childandspace.com/
https://www.facebook.com/childandspace

+359 889 445597

Д-р Весела Банова – председател на УС, София Мила Ташкова – изпълнителен директор, София Мария Йорданова – Русе

Сдружение „Дете и пространство“ е създадено през 2004 г. като резултат от работата на изследователската интердисциплинарна лаборатория, създадена в рамките на френско-българския обучителен проект „Да растеш без родители“.

Сдружението осъществява дейности, които целят да предоставят подкрепа и надежда на деца в риск и на деца със специфични потребности и техните семейства. Дейностите на „Дете и пространство“ се стремят да подобрят условията на живот и взаимоотношенията в обществото, така че всяко дете да може да има достъп до своите права. Чрез комплексни интердисциплинарни услуги и индивидуален подход ние създаваме за тези деца пространство за творчество и изява, за техните семейства – среда за подкрепа, споделяне и израстване, а за специалистите, които работят с деца – възможности за обмен на опит, за сътрудничество и изграждане на професионален капацитет.

НАШАТА МИСИЯ:

Ние откриваме красотата на различието, възприемаме го като изненада, придаваме значение на неговата уникалност и отваряме пространство за развитие.
Ние сме тук, за да повишим благосъстоянието на децата и младежите от уязвимите групи в България в областта на здравеопазването, образованието и социалното включване.
Ние сме тук, за да подпомагаме и придружаваме професионалистите, работещи директно с деца с прояви на психично страдание.

ОБЛАСТИ НА РАБОТА:

● Развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинституционалното сътрудничество в областта на работата с деца;
● Организиране и провеждане на тематични обучения, конференции и семинари, и разработване и разпространение на информационни и методически материали;
● Развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция на деца в риск и деца със специфични потребности;
● Повишаване на професионалните умения на специалистите и качеството на грижа;
● Разработване и реализиране на програми за професионално обучение на специалистите в областта на грижа за децата;
● Предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипи от социални услуги;
● Разработване и реализиране на програми и услуги за деца в риск, деца със специфични потребности и техните семейства;
● Разработване и реализиране на програми и услуги за ранна детска интервенция и намаляване на риска от разделяне от семейството, превенция на насилието спрямо и между деца, превенция на социалното изключване;
● Подкрепа на реформата в областта на грижите за деца в България. Предоставяме 9 социални услуги за деца и младежи с увреждания и психично страдание, 6 от които в гр. Русе – 2 ЦНСТ, 3 Дневни центъра за деца и младежи и пълнолетни лица и 1 ЦСРИ.


Проект ACF 935 „Обединени сили за развитие на общността“ на Клуб „Отворено общество“ – Русе с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.