logo

Форум за трансгранично сътрудничество

Проектът "Форум за трансгранично сътрудничество" цели да допринесе за утвърждаването на нестопанските организации като ключови партньори във формирането на местни политики в Еврорегиона Русе - Гюргево, като се стимулират публично частните партньорства между НПО, местни власти и бизнес за решаване на общи проблеми, свързани със социално - икономическото развитие на Еврорегиона. Основните дейности по проекта включват:

  • Провеждане на информационни дни за нестопанските организации в Русе и Гюргево за представяне на примери на успешни кампании от световната и европейска практика за влияние върху местните политики. Участниците ще получат основни умения за водене на кампании по застъпничество и успешни техники за лобиране;
  • Реализиране на 5 съвместни форума с участието на нестопански организации, местни власти и бизнес организации от общините Русе и Гюргево, като на тях ще бъдат идентифицирани местните нужди, както и предлагането на адекватни решения за общите трансгранични проблеми. Темите на форумите са: "Местна демокрация и Евроинтеграция", "Туризъм", "Заетост и учене през целия живот", "Екология" и "Работа с деца и младежи".
  • Проектът приключва с изготвяне на анализ и стратегия за участие на НПО в развитието на Евро региона Русе- Гюргево, с приоритетни области и мерки, по които ще могат да бъдат разработени проекти на основата на публично- частното партньорство между местни власти, НПО и бизнес.

Проектът се реализира в партньорство със сдружение "Образование за третото хилядолетие" - Гюргево в периода май 2008 - май 2009 година. Това е четвъртият проект, който Клуб "Отворено общество" осъществява заедно с гюргевската организация, след проектите "БРОД - българо-румънска общност на действията", финансиран от институт "Отворено общество" - София, "BRAVO - българо-румънски действия за жизнеспособни организации", финансиран от Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Румъния, Съвместния фонд за малки проекти 2004 и проект "Мостове на Дунав", финансиран от Балкански тръст за демокрация.

Проектът "Форум за трансгранично сътрудничество" е на обща стойност 34 140 щ.д.,
като финансирането от Балкански тръст за демокрация е в размер на 24 920 щ.д.

Участие на нестопанските организации в развитието на еврорегиона Русе – Гюргево

Настоящото издание е изготвено с финансовата помощ на Балкански тръст за демокрация, проект на German Marshall Fund на САЩ.
Мненията, изразени в писмените или електронни издания не е необходимо да отразяват тези на Балкански тръст за демокрация, German Marshall Fund или на техните партньори.


Forum for Cross-border Cooperation

Forum for Cross-border Cooperation

The project "Forum for Cross-border Cooperation" aims to support and contribute to the approval of the NGOs as key partners in forming local policies in the Euroregion Ruse - Giurgiu through stimulating the public private partnerships between NGOs, local authorities and business for solving common problems, connected with the social - economic development of the Euroregion. The main project activities are:

  • Information meetings with NGOs in Ruse and Giurgiu. The participants will obtain basic skills about advocacy campaigns and successful lobbing techniques. Examples of successful world and European campaigns, which had influence on local policies, will be presented
  • Five Forums for NGOs, local authorities, institutions and business organizations from Ruse and Giurgiu. At the forums will be identified local needs and will be offered adequate solutions to common cross border problems in partnership with local authorities and business. The subjects of the Forums are: "Local Democracy and Eurointegration", "Tourism", "Employment and Life-long Learning", "Ecology" and "Work with Children and Youth".
  • Establishment of Analysis and Strategy for NGOs' participation in the development of the Euroregion Ruse - Giurgiu. The debates during the five forums will be recorded and on this base will be prepared an analysis and strategy for NGOs participation in the development of Euroregion Ruse - Giurgiu. The strategy will contain the priority spheres and measures, on which can be developed projects, based on the public - private partnerships between local authorities, NGOs and business.

The project is implemented in partnership with Education for the Third Millennium Association - Giurgiu during the period May 2008 - May 2009. This is the forth project that the two organizations realized together after the projects: Bulgarian - Romanian Community in Actions /2004 - 2005/. Supported by Open Society Institute, Bulgaria: Bulgarain-Romanian Actions for Viable Organizations /2006 - 2007/, supported by Phare Cross-border Cooperation program, Joint Small Projects Fund Bulgaria - Romania 2004 and Bridges over the Danube /2007, Supported by the Balkan Trust for Democracy.

The total budget of the project "Forum for Cross - border Cooperation" is 34 140 USD,
the financial support from BTD/GMF is 24 920 USD.

Participarea organizatiilor nonguvernamentale la dezvoltarea euroregiunii Ruse - Giurgiu