logo

Проект •Социално предприемачество за устойчивост•

Съфинансира се от ЕС, Програма „Развитие на гражданското общество” 2005

Договор № CSDP 2005 - 046

Проектът цели да повиши капацитета на нестопанските организации /НСО/ от Северен централен район за планиране в областта на социалното предприемачество. Вниманието на НСО е насочено към генерирането на собствени приходи, които да ги доведат до по-ниска зависимост от донорските програми и до по-ефективни услуги за групите в неравностойно положение.

Проектът стимулира икономическата активност сред нестопанските организации в региона, като им предостави възможност да придобият умения по стратегическо планиране, бизнес планиране и маркетинг.

Целевата група на проекта са 50 нестопански организации от СЦРП, включващ областите: Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч.

Проектът включва следните основни дейности:

Дейност 1 Анкетиране

Нестопанските организации получиха кратко описание на проекта и въпросник, чрез който изявиха желанието си за участие в проекта.

Дейност 2 Дистанционно обучение

Избраните 50 преки участници в проекта бяха включени в дистанционно обучение и получиха по 8 подробно разработени теми, свързани със стопанската дейност:

• Законова рамка в България за развитие на стопанска дейност на НСО и данъчно облагане на ЮЛНЦ;

• Стратегическо планиране и оценка на социалния ефект от дейността на СП;

• Преглед на европейските практики в развитието на СП и примери за действащи СП в Европа;

• Устойчиво развитие;

• Бизнес планиране на СП;

• Маркетинг и РR;

• Финансов мениджмънт и диверсификация на активите при СП;

• Управление на човешките ресурси.

Дейност 3 Тренинг

В рамките на проекта бяха проведени 5 еднодневни тренинга в областните центрове на региона - Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово и Ловеч, със следната програма:

• практическо занятие по бизнес планиране;

• работа по практически казуси ;

• индивидуални консултации за участниците.

Дейност 4 Ресурсен център по социално предприемачество

Екипът на проекта събра информация за стартиране и развитие на СП и създаде Ресурсен център по социално предприемачество.

Ресурсният център е отворен за ползване от всички, а на интернет страницата на клуба е публикуван каталог с наличните електронни и печатни издания по темата.

Ресурсният център ще разполага с актуалните текстове на всички нормативни документи, регулиращи стопанската дейност на нестопанските организации.

Дейност 5 Case studies

По проектът бъде издадена книжка, описваща примери за социални предприятия от света и от Северен централен район за планиране.

Дейност 6 Регистър на консултантите

По проекта е създаден и публикуван в интернет регистър на консултанти по социално предприемачество от Северен централен район - експерти по предприемачество, по управление на нестопански организации, юристи, икономисти и финансисти, които желаят да работят за развитието на социалното предприемачество в България.

Общата сума на проекта е 26 074 евро,
от които 10 % / 2607.40 евро / са собствен финансов принос на Клуб „Отворено общество” - Русе.