logo

Проект № BG05M9OP001-2.018-0012 "Заедно за община Борово", финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР по процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Проектът „Заедно за община Борово“ ще се изпълнява от община Борово в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе, Обединено детско заведение „Славейче“, гр. Борово, Основно училище „Петко Рачев Славейков“, с. Обретеник и Основно училище „Христо Ботев“, с. Горно Абланово. За успешно изпълнение на предвидените дейности, като асоциирани партньори ще участват Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и РУО на МОН .

Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички заинтересовани страни в община Борово. При изпълнение на проекта ще бъде приложен интегриран подход, който включва дейности по ОП РЧР, свързани с подкрепа за подобряване достъпа до заетост, мотивиране и активиране на безработни лица, заетост, подобряване достъпа до образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи, които се допълват от ОП НОИР, където са включени дейности, свързани с образователния процес в двете училища и филиалите на детската градина, в т.ч. превенция на отпадането от училище и работа с родителите.

Проектът е в съответствие с целите на Плана за действие на община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите. Проектът е насочен към работа с безработни – младежи 15 – 29 години с основно и средно образование, от уязвими групи, както и трайно безработни лица над 50-годишна възраст, деца в ранна детска възраст и техните семейства, ученици от етническите малцинства и други етноси, родители от етническите малцинства. Проектните дейности са със специален фокус върху селата Обретеник и Горно Абланово, които са с голяма концентрация на ромско население и места, които не са били включвани в други проекти и програми за интеграция.

Продължителност на проекта: 26 месеца
Бюджет към ОПРЧР - 416 769лв.

Бюджет към ОПНОИР - 260 430,10лв.


Обявление 1 за подбор по документи за търсени експерти по две обособени позиции

Обявление 1
Приложение 1, заявление експерт

Обявление 2 за подбор по документи за търсени експерти по три обособени позици

Обявление 2
Приложение 1, заявление експерт

Обявление 3 за подбор по документи за търсени експерти по три обособени позиции

Обявление 3
Приложение 1, заявление експерт

Обявление 4 за подбор по документи за търсени експерти по две обособени позиции

Обявление 4
Приложение 1, заявление експерт

Обявление 5 за подбор по документи за търсени експерти по две обособени позиции

Обявление 5
Приложение 1, заявление експерт

Проект № BG05M9OP001-2.018-0012 "Заедно за община Борово", финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР по процедура BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1