logo

Румънско-български клуб •Аз и Европейския съюз•

Клуб “Отворено общество” - Русе е партньор на Дирекция “Европейска интеграция и програми” в Общински съвет - Гюргево по проекта, който се реализира от дирекцията с финансовата подкрепа на ЕС по Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество Румъния - България, бюджетна линия RO 2004/016-784.04.01.04.

Главната цел на проекта е да установи приятелски взаимоотношения и устойчиво сътрудничество между учениците от Гюргево и Русе чрез създаването на румъно-български клуб „Аз и ЕС” в Гюргево. Проектът е насочен към стимулиране и развитие на възможностите на румънските и българските ученици за разработване и изпълнение на трансгранични проекти и инициативи.

В дейностите участваха над 100 ученици от училища в Гюргево и Русе, работен език на децата е английски език. Те работиха по групи в 4 направления - „Екология”; „Демокрация и европейски ценности”, „Култура” и „Здравеопазване”. По време на срещите учениците преминаха и тренинг за разработване на проекти.

На общи работни занятия участниците разработиха съвместни трансгранични проекти, като някои идеи бяха реализирани и на практика в рамките на проекта.

Издадено е и съвместно списание „Аз и ЕС”.