logo

Проект № BG05SFOP001-3.003- 0043, „Съдебната реформа под лупа“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Клуб „Отворено общество” – Русе е партньор по проект Проект № BG05SFOP001-3.003- 0043 „Съдебната реформа под лупа“. Бенефициент е сдружение „Център „Динамика” – Русе и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформа върху реформата върху реформата в съдебната системи”. Третият партньор е Районен съд- Русе.

Основната цел на проекта е прилагане на гражданския контрол върху реформата в съдебната система на територията на Районен съд – Русе и повишаване на прозрачността върху работата по гражданските дела

Проектът се изпълнява на територията на област Русе.

Дейностите са насочени към анализ на работата на Районен съд – Русе, чрез анкетно проучване на мнението на граждани, НПО, бизнес организации, разработване на практически указания и образци на документи, предназначени за уязвими групи граждани с цел гарантиране на ефективен достъп до правосъдие; провеждане на Кръгла маса за популяризиране на конкретни мерки за оптимизиране дейността на Районен съд – Русе в интерес на гражданите; изработване на медийна стратегия на Районен съд – Русе; прилагане на система за гражданско наблюдение върху дейността и работата на съда; анализиране на медийното отразяване на работата на Районен съд – Русе и проучване на добри европейски практики за ефективната работа на съдебната система, популяризиране на постигнатите резултати чрез: еднодневна конференция, тематични лекции в русенските училища.

Целевите групи по проекта са: граждани, НПО, бизнес организации, държавни и европейски институции и самите служители на Районен съд – Русе.

В резултат от дейностите ще се осигури:

  • повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите;
  • Граждански контрол върху работата на Районен съд – Русе.
  • Доклад с анализ на мнения на гражданите за реформата в съдебната система.
  • Даклад с анализ на мнението на бизнеса за работата на съдебната система.
  • Проучени нагласите на служителите в Районен съд –Русе за реформата в съдебната система.
  • Приложен механизъм за обратна връзка от гражданите в Районен съд- Русе. Отправени препоръки за подобряване на съдебната система.
  • Стимулиран диалога между гражданите, бизнеса и съдебните институции.
  • Подобрен достъпа на гражданите до съдебната система.
  • Повишена информираността на гражданите за реформата в съдебната система.
  • Подобрен обществен имидж на съдебната система на местно ниво.
Продължителността на проекта е 16 месеца.
Общата стойност на проекта е : 98 124,18 лева

Продукти

Медийна стратегия на Районен съд- Русе
AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ ЗА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ДОБРИ ПРАКТИКИ
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНО ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ДЕЛА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ ЗА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

Проект № BG05SFOP001-3.003- 0043, „Съдебната реформа под лупа“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд