logo

Проект •BRAVO•

Договор № BG2004/016 – 783.01.03.01.10
Проект BRAVO – българо - румънски действия за жизнеспособни организации / B ulgarian- R omanian A ctions for V iable O rganizations/ се реализира от Клуб “Отворено общество” – Русе в партньорство със Сдружение “Образование за третото хилядолетие” – Гюргево и Българо – румънската търговско – промишлена палата.

Финансиран е от Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Румъния, Съвместния фонд за малки проекти 2004.

Целта на проект BRAVO e да допринесе за утвърждаването на нестопанските организации, работещи в сферата на социално-икономическото развитие, като ключови партньори в трансграничното сътрудничество България – Румъния.

Пряката целевата група на проекта са 100 нестопански организации от трансграничната зона България – Румъния. Крайните бенефициенти са партньорите на нестопанските организации от целевата група: местни власти, училища, университети, образователни институции, културни институти, други нестопански организации.

Основните дейности включват:

  • Информационна кампания сред нестопанските организации в трансграничната зона за избиране на 100 организации преки участници в проекта.
  • Провеждане на 6 форума / 3 в България и 3 в Румъния/ с участието на избраните нестопански организации. Те ще бъдат запознати със стратегическите документи за трансгранично сътрудничество България – Румъния и ще работят по групи за създаване на съвместни проектни идеи.
  • Създаване на интерактивна партньорска мрежа в Интернет. Тя ще съдържа профилите на организациите участници в проекта и ще дава възможност за търсене на партньори по зададени параметри.
  • Изготвяне на аналитичен доклад с описание на проектните идеи, обсъдени на форумите; идентифицираните проблеми и нужди в третия сектор.
  • Промоционални дейности
Продължителността на проектните дейности е 12 месеца.
Общата сума на проекта е 25 433 евро , от които 15 % / 3880 евро / са собствен финансов принос на партньорите.

Проекта се реализира от Клуб “Отворено общество” – Русе в партньорство със Сдружение “Образование за третото хилядолетие” – Гюргево и Българо – румънската търговско – промишлена палата