logo

Проект № BG05M9OP001-4.001-0002 •Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово•, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

През 2018 година Клуб „Отворено общество” – Русе беше партньор на Община Борово по проект „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, № BG05M9OP001-4.001-0002, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта беше да спомогне транснационалното сътрудничество за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.

Дейностите бяха насочени към трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им. Другата е развитие на бизнес център. Целевата група обхваща 20 лица с желание да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица, служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.

Общата стойност на проекта : 174 733. 64 лв.
Партньори: Клуб „Отворено общество“ – Русе | FVB S.R.L. – Анкона, Италия

Проект BG05M9OP001-4.001-0002
„Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.