logo

HПроект •Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване•

Резюме на проекта

Проектът «Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване» на Клуб «Отворено общество» - Русе се финансира от Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на Община – Русе.

Предложеният проект е предварително проучване – подготовка за голям проект с европейско финансиране, който цели картографиране на творческите индустрии в общината.

Проектните дейности предвиждат да се осъществят всички подготвителни действия от цикъла на управление на проекта, които да доведат до формулиране на проектна идея с цели, задачи и дейности. Нещо повече – проектът цели идеята да бъде консултирана с възможно най-широк кръг експерти от различни кръгове: общинска администрация, културни институти, частни предприемачи, творци.

В резултат трябва да се дефинират нови инициативи в граничната зона между традиционните изкуства ( пластично изкуство и занаяти, театър, музика и танц, музеи и галерии) и динамично развиващите се дейности, които ангажират творческата енергия на творци и предприемачи ( медии и реклама, дизайн и търговия с произведения на изкуството и занятите), да се определят главните действащи лица в развитието на културното предприемачество в общината и да се изследват перспективите за разширяване на връзките между културните и бизнес проекти.

Главният резултат е документ – предпроектно проучване, който да послужи за основа на бъдещ проект на Община Русе за проучване и картографиране на културните индустрии на територията на общината.

Проектът «Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване» на Клуб «Отворено общество» - Русе се финансира от Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на Община – Русе.