logo

Проект •Нов старт на 40+•

Цел на проекта

Заетост и социално включване на безработните в активна възраст от Русенска област.

Специфичната цел е да насърчи предприемачеството сред безработни на възраст над 40 години.

Целева група

330 безработни, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в Русенска област.

Основни дейности

  • Два курса за предприемачество /специалност „Сътрудник в малък и среден бизнес”/ всеки по 300 часа. Изучавани дисциплини: мотивация и работа в екип, маркетинг, мениджмънт, основни закони за бизнеса, предприемачество, бизнес комуникации. Курсовете завършват със свидетелство по специалността „Сътрудник в малък и среден бизнес”
  • Консултации за успешно завършилите курса в сферата на маркетинга, финансите и мениджмънта
  • Два форума, на които участниците се запознаха с институции, предоставящи услуги за бизнеса – камари, финансиращи организации, консултантски фирми.
Очаквани резултати
  • 30 безработни на възраст над 40 години от Русенска област обучени по предприемачество
  • 24 безработни на възраст над 40 години консултирани по начините, по които да развият бизнес планове и да осъществят собствен бизнес
  • 24 безработни на възраст над 40 години създали контакти с институциите, подпомагащи бизнеса
Обща стойност на проекта - 34 497 евро
от които 90% са финансиране от Програма ФАР „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
по договор с Министерство на труда и социалната политика

Изпълнители:
Водеща организация – Клуб „Отворено общество” – Русе
Партньори – „Алена Консулт” ООД и „К-И Консултинг” ООД