logo

Проект № BG05M9OP001-2.010-0188 •Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово - БОР•, финансиран от Оперативна програма •Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.•

Клуб „Отворено общество” – Русе е партньор на Община- Борово, Русенска област в изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0188 „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020 г.” от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество.

Клуб „Отворено общество” – Русе е партньор на Община- Борово, Русенска област в изпълнението на проект № BG05M9OP001-2.010-0188 „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси2014-2020 г.” от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество.

Проектът се реализира в община Борово. Общината е селски тип, с висока безработица и застаряващо население. Голяма част от безработните са с ниска степен на образование и липса на мотивация за работа. Необходимостта от развитие на социалната икономика е от стратегическо значение за създаване на ефективен механизъм за предотвратяване на трайната безработица

В рамките на проекта ще бъде създадено Социално предприятие „Бор“ с предмет на дейност озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи. Ще бъде разработена Петгодишна програма за развитие на социалното предприятие. В Програмата ще се опишат дейностите за постигането на положително социално въздействие, като доброволни акции и дарителски кампании по почистване на обществени територии.

Целевата група включва 15 лица - дългосрочно безработни, лица с увреждания, лица над 50 год. и самотни родители, с които ще се работи с цел мотивиране и създаване на умения за социална и професионална интеграция. 6 от тях ще бъдат включени в професионално обучение и 8 в субсидирана заетост за 12 месеца. Община Борово ще осигури устойчивост като запази заетостта на пълен работен ден на 4 лица след приключване на проекта. Дейностите по проекта са:

 • Идентифициране и мотивиране на целевата група;
 • Създаване и функциониране на социалното предприятие;
 • Професионално обучение на лицата, които ще бъдат наети в социалното предприятие;
 • Осигуряване на заетост в социалното предприятие;
 • Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните услуги;
 • Провеждане на социален маркетинг и популяризиране на СП.
Резултати:
 • Създадени условия за развитие на социалната икономика в община Борово чрез създаденото социално предприятие „Бор“;
 • 15 лица подпомогнати да участват в социалния и професионалния живот;
 • повишена професионалната квалификация на 6 лица, осигурена заетост на 8;
 • анализирани добри практики за социално предприемачество; изготвен маркетингов микс на СП;
 • изготвена маркетингова стратегия на СП “Бор ”.
Продължителност на проекта : 12 месеца
Стойност: 71 189,50 лв.

Проект: № BG05M9OP001-2.010-0188-C01 „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР"“