logo

•Гражданско участие в интеграционната политика• е новият проект, по който започва работа Клуб •Отворено общество• – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе.

Проектът спечели финансиране  в размер на 17 740,80 евро от  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Целта  на проекта е установяване на добри партньорства и повишаване възможностите за въздействие на местните НПО върху  интеграционните политики за ромите на регионално и местно ниво.
Основните дейности, които включва проектът са:

 • Проучване за информираността на местната власт , НПО и ромски общности в Русенска област относно реализацията на националните програми и политики, свързани с интеграция на ромските общности, както и наличие на съвместни проекти за ромско включване през изминалия програмен период.

 • Анализ на документи. Дейността предвижда преглед на политиките за ромска интеграция в Европейския съюзи България с акцент върху местната политика. Ще бъдат събрани и анализирани добрите европейски и български практики, свързани с интеграция на ромите. Те ще служат като база данни в помощ на работата на целевите групи по проекта и ще ги подпомагат в провеждането на интеграционни политики.

 • Провеждане  на 8 информационни срещи в общините на Русенска област. Целта на срещите е насърчаване на активното участие на НПО, читалища и представители на ромската общност във формирането на местни политики за интеграция на малцинствата чрез повишаване на знанията за европейските, национални, регионални и местни практики.

 • Провеждане на  дискусионни форуми в 8-те общини на Русенска област по проблемите на ромското включване в разработване на политиките на местно ниво. Основните теми на форумите са: възможности за включване на НПО и представители на ромските общности в процесите за взимане на решения, касаещи ромската общност; обсъждане на механизъм за консултативен процес с всички представени ромски общности.

 • Кръгла маса с представяне на доклад за изпълнените дейности по места.

На срещата ще бъдат поканени да присъстват представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, които да представят нови моменти в политиката на национално ниво за интеграция на ромите и възможности за финансиране на проекти в тази област през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Продължителността на проекта е 10 месеца.

Проекта "Гражданско Участие в Интеграционната Политика" се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
www.ngogrants.bg


Информационни срещи с НПО, читалища и представители на ромски общности в 8-те общини на Русенска област проведе от 17 февруари до 18 март екипът на Клуб „Отворено общество“ – Русе съвместно с Областна администрация – Русе.

Събитията са част от проекта „Гражданско участие в интеграционната политика“, който клубът реализира в партньорство с Областна администрация Русе и с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Целта на информационните срещи е насърчаване на активното участие на НПО, читалища и представители на ромската общност във формирането на местни политики за интеграция на малцинствата чрез повишаване на знанията за европейските, национални, регионални и местни практики.

По време на срещите участниците бяха запознати с мерките, които се предвиждат в Плановете за интеграция на ромите в съответната община и имаха възможност да споделят актуалните си проблеми. Обобщената картина за състоянието на ромската общност е следната:

 • Отсъствие на  ромски гета в Русенска област;
 • Липса на етническо напрежение в областта;
 • Голяма безработица ;
 • Ниско образователно ниво;
 • Здравна неосигуреност ;
 • Тенденция за намаляване на ранните бракове;
 • Слабо развита социална инфраструктура;
 • Липса на професионална квалификация, трудови навици, мотивация;
 • Рисково поведение;
 • Ниско ниво на правна култура;
 • Недостатъчни и неправилни здравни знания, нагласи и поведение;
 • Липса на родителски капацитет;
 • Възпрепятстване изпълнението на имунзационния календар на Република България и др.

Предложенията, които бяха направени са свързани с :

 • Да има периодични срещи на ромската общност с местната власт, на която да се обсъждат специфичните проблеми на ромската общност;
 • Назначаване на здравни, трудови медиатори и помощници на учителя;
 • Търсене на възможности за назначаване на полицаи от ромски произход;
 • Изграждани на общностни  центрове, където младежите да могат да посещават допълнителни курсове, да се правят здравни беседи, да се развива самодейност;
 • Да се проучи възможността от изнесени профилактични прегледи в ромските квартали /повечето от жителите на кварталите, които са безработни са здравно неосигурени/;
 • Да се организират курсове по социално предприемачество за роми със средно образование;
 • Да се организират редовни беседи за спазване на обществения ред сред ромските общности;
 • Да се организират вечерни курсове за ограмотяване на ромите;
 • Да се повдигне въпроса за връщане на програмите за оземляване на ромите и др.

В периода 10- 25 юни се проведоха 8 дискусионни форума в общините на Русенска област по проект „Гражданско участие в интеграционната политика“.

Основните теми на форумите бяха: възможности за включване на НПО и представители на ромските общности в процесите за взимане на решения, касаещи ромската общност; обсъждане на механизъм за консултативен процес с всички представени ромски общности. Основните изводи и препоръки, които влизат и в доклада за състоянието на ромите в Русенска област и гражданско участие са:

Основните изводи и препоръки, които влизат и в доклада за състоянието на ромите в Русенска област и гражданско участие са:

 1. Има приети достатъчен брой стратегически документи /национални, регионални и общински/, които включват конкретни цели относно провеждане на интеграционни политики;

 2. Общините, НПО и читалищата имат възможност за европейско финансиране на проекти, свързани с ромска интеграция през новия програмен период 2014 – 2020 г.

 3. Като цяло в Русенска област не се наблюдава етническо напрежение. Има толерантнаст и търпимост между отделните етноси

 4. Безработицата е най- големия проблем сред ромската общност в Русенска област. Ниската степен на образование и липсата на каквато и да е квалификация са причината много от представителите на етноса да останат без работа, което ги поставя в условия на социално изключване.

 5. В много общини като Ценово и Борово например всички деца са обхванати в обучителния процес. Но остава проблема с ранното отпадане на учениците от ромския етнос от училище по различни причини- семейни, етнокултурни, икономически, обучителни и др. / например ранни бракове (Ветово), миграция на родителите (Бяла), бедност и необходимост да помагат в отглеждането на други деца в семейството(Сливо поле, Русе).

 6. Приемането на Планове за интеграция на ромите във всички общини на Русенска област демонстрира загриженост и готовност на местните власти за действия по подобряване състоянието на ромската общност.

 7. Прави впечатление, че всички общински планове са създадени по матрична схема, която следва да се „напълни” с данни за съответната община. Дейностите в някои общински планове за действие си приличат твърде много, за да приемем, че произтичат от анализа на конкретни местни специфики и нужди.

 8. Има основания да се твърди, че изпълнението на плановете и отчитането на постигнатия напредък ще бъда извършено по същия матричен начин.

 9. В почти всички общински планове за интеграция на ромите на общините на Русенска област липсва предварителна точна преценка за стойността на предвидените мерки.

 10. Планирането на интеграционните процеси в някои общини изключва гражданите, за които се отнася - местните ромски общности. С тях не се провеждат срещи и те не познават експертите на общината, които отговарят за етническите и интеграционните политики.

 11. Проблем представлява и неопределеността на ромската етническа група в Русенска област /както и в цялата страна/. По данни на НСИ от преброяването на населението и жилищата към 1.02.2011г. общият брой на лицата в област Русе, самоопределили се към ромската етническа група, възлиза на 8615 и формира близо 4% от всички лица, декларирали етническия си произход. Поради характера на етническото самоопределяне тези цифри не дават информация за истинската численост на ромската група, а още по- малко дефинират субгрупите, които според самите тях показват съществени различия в много аспекти- в икономическо, социално и културно отношение.

 12. Общинските администрации в Русенска област имат малък щат, липсват експерти с необходимия капацитет по проблеми на ромската общност. Това води до инертност и неадекватно планиране на интеграционната политика.

 13. Забелязва се проблем в липсата на опит в общинските администрации да работят с разнородните субгрупи при ромски общности . Практиката показва, че само определени представители на ромските общности влизат в контакт с властите поради действието на разнородни фактори като например по-висока образованост на ромските лидери или наличие на регистрирани НПО.

 14. Необходимо е във всички общини да се приложи практика за периодични срещи с представителите на ромската общност. Споделянето на проблемите им би довело до възможни решения и ефективна политика по интеграция.

 15. Друга предпоставка за успех на интеграционния процес е привличането на образовани роми в администрациите/полицията, не само като експерти по етническите въпроси, но и в други области. Това би помогнало да се изгради капацитет у етноса и преодоляване на чувството за дискриминация.

 16. Наложително е да се насърчи партньорството между местните власти, НПО, читалища, институции и ромската общност в планирането и реализирането на проекти за местно развитие в т.ч:

  • Кампании сред ромските общонсти за изтраждане на родителски капацитет, който да формира подкрепяща среда за образованието на децата;

  • Проекти и програми за ограмотяване на ромите, обучения по ключови компетентности и професионална квалификация;

  • Проекти и програми за извънкласни форми за занимания на децата по интереси, свързани със съхраняване на етническатата принадлежност и популяризиране на бита и културата на етническите малцинства;

  • Кампании чрез мобилни здравни екипи за периодични профилактични прегледи на здравнонеосигурени представители на ромската общност;

  • проекти, които да спомогнат за изграждане на капацитет за работа в мултиетническа среда на общински служители, учители, социални работници и полицейски инспектори;

  • Проекти и програми, които да стимулират участието на ромските жени в обществения живот.

 17. Препоръчваме на общините от Русенска област запознаването и широко прилагане на медиаторския подход в работата с етническите малцинства: здравен медиатор, трудов медиатор, помощник на учителя /образователен медиатор/ и медиатор на правоохранителните органи.

 18. Необходима е целенасочена работа с медиите за изграждане на положителен образ на ромската общност. Дакладът ще бъде отпечатан, представен на кръгла маса и пресконференция и разпространен сред заинтересованите страни.

Кръгла маса по проект „Гражданско участие в интеграционната политика“ се състоя на 5 август.

Основните участници в срещата бяха членове на Областния съвет и общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, представители на общинските администрации, НПО работещи по проблеми на ромите, медии.

На срещата презентации направиха Даниела Николова, държавен експерт към секретариата на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси, Ивайло Иванов, член на Националния съвет, Даниела Янева от Клуб „Отворено общество“ – Русе и Камелия Златанова от Областния информационен център.

С презентация се включи и Елена Петкова от сдружение „Еквилибриум“.


На 13 август екипът на Клуб „Отворено общество“ – Русе проведе заключителна пресконференция за русенските медии по проект „Гражданско участие в интеграционната политика“.

На срещата бе представен доклад за състоянието на ромите в Русенска област и гражданското им участие в интеграционната политика.

На събитието присъстваха Пенка Попова, началник отдел „Административен контрол и регионално развитие“ на Областна администрация – Русе, Вечие Ибрямова, старши експерт и секретар на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси и Милан Николов, медиатор в екипа на проекта.

Проектът „Гражданско участие в интеграционната политика“ бе реализиран през последните 10 месеца от Клуб „Отворено общество“ - Русе в партньорство с Областна администрация- Русе и с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Целта на проекта бе установяване на добри партньорства и повишаване възможностите за въздействие на местните НПО върху интеграционните политики за ромите на регионално и местно ниво.