logo

Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 •Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество•, финансиран по Оперативна програма •Добро управление•

На 18 януари 2019г. Клуб „Отворено общество” – Русе стартира изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“от ЕС чрез Европейския социален фонд- процедура BG05SFOP001-2.009 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Проектът се реализира от Сдружение Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе. Проектът цели да се усъвършенства мониторингът и оценката на провежданите политики от Областна администрация – Русе, както и да се създадат възможности за повишено участие на гражданското общество в управлението.

Проектните цели кореспондират на Стратегическа цел 2 на ОП „Добро управление” – „Партньорско управление с гражданите и бизнеса” и Стратегическа цел 3 „Открито и отговорно управление“. Проектът е свързан с проучвания, анализи и препоръки за работата на Областна администрация – Русе, добри европейски практики, модел , свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, граждански мониторинг върху действията на администрацията, повишаване на комуникационните умения на служителите в Областна администрация, широка информационна кампания за разпространение на резултатите.

Целеви група по проекта са: служителите от Областна администрация, НПО, бизнес организации, общински администрации, граждани. Дейностите ще допринесат за:

  • повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите;
  • анализ на мнения и препоръки на гражданите, НПО, бизнес и местни власти за работата на Областна администрация – Русе;
  • проучени нагласите на служителите от Областна администрация за подобряване на диалога с гражданите;
  • изработен модел за подобряване на гражданското участие във формиране на политики на областно ниво, подобряване на работата на администрацията;
  • подобрен обществения имидж на Областна администрация - Русе.
Продължителност на проекта: 14 месеца
Обща стойност на проекта: 89 316лв.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, финансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд


„Избор на външни експерти по шест обособени позиции за нуждите на Клуб „Отворено общество” - Русе по проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

декларация на кандидата

Декларация подизпълнители

заповед за откриване на процедура

изисквания към офертите

Образец оферта ОП 1

Образец оферта ОП 2

Образец оферта ОП 3

Образец оферта ОП 4

Образец оферта ОП 5

Образец оферта ОП 6

Приложение № 7 - Образци на отчет за извършена работа и отчетен доклад

проект на договор КОО

публична покана КОО

техническа спецификация ОП1

техническа спецификация ОП2

техническа спецификация ОП3

техническа спецификация ОП4

техническа спецификация ОП5

техническа спецификация ОП6

Анализи

Анализ на добри практики

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД за резултатите от проведеното обществено проучване сред представители на неправителствени организации /НПО/ в Русенска област

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД за резултатите от проведеното обществено проучване сред гражданите на Област Русе

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД от проучване за взаимодействие на Областна администрация - Русе с общините в Русенска област

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД за резултатите от проведеното проучване сред бизнеса в Област Русе

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД за проведено гражданско наблюдение върху работата на Областна администрация - Русе

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД за проведен медиен мониторинг за работата на Областна администрация - Русе
МОДЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МОДЕЛ - 1
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МОДЕЛ - 2