logo

Клуб „Отворено общество“- Русе в партньорство с Областна администрация – Русе стартиран нов проект с наименование „Ромски омбудсман“.

Инициативата се изпълнява в рамките на проект "Права и ценности" и е финансирана от Европейския съюз и Фондация Работилница за граждански инициативи.
Като асоциирани партньори са привлечени ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе
ОУ „П.Р.Славейков“- с. Обретеник, община Борово
Целта на проекта е  да се повиши достъпа на ромите от Русенска област до правосъдие и административни услуги,  да се допринесе за  повишаване на гражданското им участие във формирането на политики, да се спомогне за повишаване на информираността на подрастващите за техните права.
Клуб „Отворено общество“ – Русе от 28 години работи за подобряване състоянието на местната общност. С концепцията за ромски омбудсман освен натрупания опит разширява дейностите си в посока познаването, приемането и прилагането на ценностите на ЕС ва местно ниво и по- конкретно защита на човешкото достойнството, равенството между хората, правата на човека.
Инициативата цели достигане до максимален брой хора от малките населени места в Русенска област с нова практика, тази на ромски омбудсман. Тя може да бъде мултиплицирана на други места, както и да окаже въздействие върху процеси на национално ниво.
Проектът ще се реализира в Русенска област, където броят на лицата, самоопределили се като роми е  4.0%. Липсата на информация и ниското образователно ниво сред ромското население е предпоставка за  лесно манипулиране от външни фактори с политически и други интереси. Това в голяма степен е свързано с нарушение на човешките им права .Чести са случаите и на злоупотреба с личните данни на представители на ромската общност. Предложената концепция за ромски омбудсман е гарант, че хората от уязвими групи от малките населени да получат защита на  законните си права, достойнство и справедливост от действието и бездействието на  общинската и държавната  администрация, на юридическите и физическите лица.
При разработване на концепцията е ползвана информация от срещи по места с представители на ромската общност по проект „Партньорство с кауза“, реализиран от Център „Динамика“- Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация – Русе.
Дейностите включват :

  • Проучване за състоянието на спазване на правата на човека сред ромското население на област Русе  и участието им във формиране на местни политики за интеграция. Предвижда се да бъдат направени 8 фокус групи във всяко едно от населените места в Русенска област : Русе, Борово, Бяла, Сливо поле, Иваново, Две могили, Ценово и  Ветово с поне 10 участника. Изготвяне на доклад с препоръки, който ще бъде разпространен сред местните и регионални власти
  • Ромски омбудсман. Целта на  тази дейност е предоставяне на услугата обществен посредник най – уязвимата част от обществото в т.ч. роми от малките населени места на Русенска област. Общественият посредник ще посети малки населени места в Русенска област, съставни на 8- те общини: Русе, Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Иваново, Сливо поле и Ветово. Седмица преди посещението му хората ще бъдат уведомени кога ще могат да се възползват от безплатните консултации. Ще се ползват контактите с ромски лидери по места.
  • Създаване на методика за обучение на ученици по правата на човека и пилотно  прилагане в 2 училища от Русенска област. С цел органичаване на последиците от социалното изключване на учениците от ромски произход, много важни мерки за интервенция са свързани с намаляването на чувството на несигурност и дискриминация в училищна среда. Инициативата предвижда разработването на методика за обучение на ученици от 5 до 7 клас по правата на човека, което да им даде равни шансове за пълноценна роля в обществото. 

Продължителност на проекта 12 месеца.