logo

Проект •Граждански контрол върху имотите на Община – Русе•

Проектът се финансира от Bulgaria Fund/USAID

Проектът работи по проблема за гражданския контрол върху управлението на общинската собственост в Община – Русе, а по-конкретно той предлага действия, които, от една страна, предотвратяват корупционните схеми, а от друга - правят общинското управление прозрачно и повишават доверието на гражданите към местната власт.

Специфични цели

1. Гарантиране на гражданското участие в управлението на общинската собственост в периода 2008 – 2011 година.

2. Осигуряване на публичен достъп до информация за общинските имоти

Основни дейности

1. Набиране на информация за управление на общинската собственост в общините в Република България и страните от ЕС

2. Разработка на План за действие по реализация на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на Община – Русе

3. Публично обсъждане на Плана за действие

4. Създаване на публичен регистър на общинските имоти

5.Дейности по публичност и прозрачност

- Презентация на публичния регистър

- Изготвяне на презентационен диск

- Отпечатване на дипляна

Очаквани резултати

В рамките на проекта ще бъде разработен План за действие (единият за 2009, другият – тригодишен до 2011) към Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост на Община- Русе.

Създаден е публичен регистър на разпоредителните сделки с общинските имоти, който е публикуван на интернет страница на Община – Русе.

Публикувано е издание инвестиционен профил сс акцент върху общинските имоти.

Отпечатана е диплянка, която популяризира възможностите на публичния регистър за управление на общинските имоти.

Проектът се финансира от Bulgaria Fund/USAID