logo

Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Анализи

Анализ на уебсайт на Община Сливо поле
Анализ на фейсбук страница на Община Сливо поле
Аналитичен доклад на резултатите от анкетно проучване сред гражданите и предложения към органите на местната власт
Аналитичен доклад на резултатите от анкетно проучване сред служители на Общинска администрация, Общински съветници, кметове на населени места и служители в кметствата на Община Сливо поле
Анализ на анкетно проучване сред бизнеса от Община Сливо поле.
Анализ на анкетно проучване сред неправителствения сектор от Община Сливо поле.
Доклад за осъществен медиен мониторинг

Препоръки

Препоръка 1 – отразяваща мнението „отвън“ на бизнес, граждани, НПО за прозрачността в управлението на Община Сливо поле, комуникационните канали за информация за работата на ОА и потребности от е-услуги.

Препоръка 2 – отразяваща мнението „отвътре“ на служителите в ОА–Сливо поле, общински съветници, кметовете на селата и служители в кметствата за прозрачността в управлението на Община Сливо поле, комуникационните канали за информация за работата на ОА и потребности от е-услуги.

Препоръка 3 – отразяваща анализа на използването на електронните комуникационни канали от Община Сливо поле за взаимодействие с бизнес, граждани и НПО.

Препоръка 4 – за подобряване на работата на общината с комуникационните канали в посока по-доброто взаимодействие с бизнес, граждани и НПО.

Препоръка 5 – отразяваща изследването на официалните интернет портали на малки общини в България предлагащи е-услуги за граждани и бизнес.

Препоръка 6 – отразяваща изследването на официалните институционални профили във Фейсбук на малки населени места в област Русе и Силистра


Пътеводител в онлайн комуникацията за кметства на малки населени места

На 10.02.2023 г. в Сливо поле се проведе информационна среща на тема “ Ефективно използване на електронните канали за комуникация“ по проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани – местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Представители на общинска администрация Сливо поле, кметове на кметства, служители в кметства, общински съветници бяха запознати с правилата за ефективна комуникация и взаимодействие с гражданите чрез използване на съвременните онлайн канали за комуникация . Еднодневното практическо обучение включваше информация за целите и правилата при комуникацията в електронните канали, езикът на комуникация в социалните мрежи, инструменти за развитие на уверен, фокусиран стил, който да създава позитивно въздействие при комуникацията, правила на постовете в институционална страница във Фейсбук. Всички участници получиха изготвеният и отпечатан по проекта „Пътеводител в онлайн комуникацията за кметства на малки населени места“ .


В периода 13-24 февруари в селата от община Сливо поле се проведоха консултации за създаването на фейсбук страници на кметствата, които да бъдат използвани за информиране на жителите и гостите на съответното село относно важни за общността събития и дейности, както и да даде възможност за обратна връзка от страна на хората, които ще последват съответната страница.

Страниците се създават като част от Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ


ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА ВСИЧКИ СЕЛА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ИЗПОЛЗВАТ ФЕЙСБУК СТРАНИЦИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ


Благодарение на изпълнен проект всяко село на Община Сливо поле вече има създадена своя институционална фейсбук страница от февруари 2023 г., която се използва за информиране на настоящи, бивши или бъдещи жители на селото, хора с произход от селото, собственици на имоти, често гостуващи в селото, работещи или развиващи бизнес в него, интересуващи се от покупка на имот, както и всеки, който счита, че селото и животът в него представляват интерес за него. Страниците са публични и се администрират от съответното кметство. Служителите на кметствата и на Община Сливо поле са обучени как да поддържат фейсбук страницата си активна, като спазват правилата за добри практики в онлайн комуникацията. За всичко, свързано с този инструмент за информираност и диалог с местните общности, по проекта е създаден „ Пътеводител в онлайн комуникацията за кметства на малки населени места“.

Създаването им беше една от дейностите по приключилия вече проект на Фондация „Уеб Шелф“ в партньорство с Клуб „Отворено общество“ и Община Сливо поле  - „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали  “ по Договор BG05SFOP001-2.025-0094-C01 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По проекта се проведе анкетиране на различни групи заинтересовани страни – общински служители, общински съветници, представители на местния бизнес и неправителствения сектор, на граждани – с цел да се установи актуалното състояние на обществено познаване и доверие в общинската администрация и общинския съвет на Сливо поле, доколко силна е комуникационната връзка между тях, дали тя тече и в двете посоки или е еднопосочна. Друга цел на допитването и последвалите анализи е да установи степента на удовлетвореност от използваните информационни и комуникационни канали, с акцент върху дигиталните възможности, както и от предоставяните от Община Сливо поле електронни услуги.

След оценка на резултатите от проучванията изпълнителите на проекта са формулирали препоръки към местните власти, чиято цел е да подобрят комуникацията с хората, неправителствения сектор и бизнеса, което от своя страна да активизира гражданското участие в управлението на общината, а от своя страна те поемат ангажимент поетапно да работят за изпълнение на отправените препоръки от експертите на проекта.

Тепърва кметствата ще развиват страниците си, като целта им ще бъде чрез нея не само да информират, но и да търсят мнението на хората по различни теми и проблеми. Създадените институционални фейсбук страници могат да се използват и от общинските съветници, освен от администрацията, за по-бърза комуникация с гражданите. Община Сливо поле се ангажира да помага и да съдейства за развитие на дигиталната комуникация с ясното съзнание, че това е бъдещето и хората трябва да бъдат подготвени за него.

Повече за  проекта можете да откриете на https://webshelf.eu/

Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд