logo

Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Анализи

Анализ на уебсайт на Община Сливо поле
Анализ на фейсбук страница на Община Сливо поле
Аналитичен доклад на резултатите от анкетно проучване сред гражданите и предложения към органите на местната власт
Аналитичен доклад на резултатите от анкетно проучване сред служители на Общинска администрация, Общински съветници, кметове на населени места и служители в кметствата на Община Сливо поле
Анализ на анкетно проучване сред бизнеса от Община Сливо поле.
Анализ на анкетно проучване сред неправителствения сектор от Община Сливо поле.
Доклад за осъществен медиен мониторинг

Препоръки

Препоръка 1 – отразяваща мнението „отвън“ на бизнес, граждани, НПО за прозрачността в управлението на Община Сливо поле, комуникационните канали за информация за работата на ОА и потребности от е-услуги.

Препоръка 2 – отразяваща мнението „отвътре“ на служителите в ОА–Сливо поле, общински съветници, кметовете на селата и служители в кметствата за прозрачността в управлението на Община Сливо поле, комуникационните канали за информация за работата на ОА и потребности от е-услуги.

Препоръка 3 – отразяваща анализа на използването на електронните комуникационни канали от Община Сливо поле за взаимодействие с бизнес, граждани и НПО.

Препоръка 4 – за подобряване на работата на общината с комуникационните канали в посока по-доброто взаимодействие с бизнес, граждани и НПО.

Препоръка 5 – отразяваща изследването на официалните интернет портали на малки общини в България предлагащи е-услуги за граждани и бизнес.

Препоръка 6 – отразяваща изследването на официалните институционални профили във Фейсбук на малки населени места в област Русе и Силистра


Пътеводител в онлайн комуникацията за кметства на малки населени места

На 10.02.2023 г. в Сливо поле се проведе информационна среща на тема “ Ефективно използване на електронните канали за комуникация“ по проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани – местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Представители на общинска администрация Сливо поле, кметове на кметства, служители в кметства, общински съветници бяха запознати с правилата за ефективна комуникация и взаимодействие с гражданите чрез използване на съвременните онлайн канали за комуникация . Еднодневното практическо обучение включваше информация за целите и правилата при комуникацията в електронните канали, езикът на комуникация в социалните мрежи, инструменти за развитие на уверен, фокусиран стил, който да създава позитивно въздействие при комуникацията, правила на постовете в институционална страница във Фейсбук. Всички участници получиха изготвеният и отпечатан по проекта „Пътеводител в онлайн комуникацията за кметства на малки населени места“ .


В периода 13-24 февруари в селата от община Сливо поле се проведоха консултации за създаването на фейсбук страници на кметствата, които да бъдат използвани за информиране на жителите и гостите на съответното село относно важни за общността събития и дейности, както и да даде възможност за обратна връзка от страна на хората, които ще последват съответната страница.

Страниците се създават като част от Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани - местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд