logo

Проект •Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти•

Главната цел на проект „Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти” е да допринесе за интеграцията на ромите в България чрез предоставянето на безвъзмездна консултантска помощ на общините и техните партньори за разработване на инфраструктурни проекти, с които общините да кандидатстват за европейско финансиране.

Консорциум: Фондация Микрофонд София в партньорство с Клуб „Отворено общество” Русе и Регионален център за икономическо развитие реализират проекта с финансовата подкрепа на Институт „Отворено общество” Будапеща. Институт „Отворено общество”, като партньор в Декадата на ромското включване и лидер при мобилизиране и изграждане капацитета на ромските общности, стартира през 2007 г. нова инициатива „Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на ЕС”.

Консорциумът ще покани за участие общини с концентрация на ромско население, които да предложат проектни идеи за инфраструктурни мерки. Минимум четири от тях ще бъдат избрани и ще бъдат изцяло разработени с помощта на консултанти и подадени за финансиране към подходящите оперативни програми.

Във връзка с настоящата покана за набиране на проектни идеи ще бъдат организирани информационни срещи. Подробна информация за мястото и датите на срещите ще бъде публикувана на следния Интернет адрес: www.mfsofia.ngorc.net

За общини от Северна България организатор е Клуб “Отворено общество” – Русе e-mail: osc@oscrousse.org; тел: 082 822 773

За общини от Южна България организатор е фондация „Регионален център за икономическо развитие” Сливен e-mail: redc_sliven@abv.bg; тел: 044 62 37 47