logo

Партньорството между НПО и местни власти насърчава нов проект на Клуб •Отворено общество• – Русе

„ Партньорства 2020“ се казва новият проект на Клуб „Отворено общество“ – Русе, който спечели финансиране от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проектът има за цел да повиши капацитета на  НПО от Русенска област за управление на проекти и създаване на междусекторни партньорства с местните власти.

Основната група участници в проектните дейности са представители на поне 35 НПО от Русенска област. Те ще бъдат идентифицирани от наличната информация за сектора, поддържана от Клуб „Отворено общество“ Русе, като в хода на проекта ще бъдат включени и новосъздадени организации. Допълнителната целева група са вземащите решения – местни власти и институции от общините Русе, Борово, Бяла, Ценово, Две могили, Иваново, Ветово и Сливо поле.

Проектът включва следните дейности:

  • Проучване на нуждите от повишаване на капацитета на НПО в Русенска област.
  • Две обучения за 35 НПО по темите: „Разработка и управление на проекти“ и „Междусекторни партньорства“.

Тази дейност  има за цел да повиши капацитета на НПО да бъдат равностойни участници в процеса на местното  развитие.

  • Реализиране на 8 работни срещи във всички общини на Русенска област между НПО и местни власти с цел идентифициране на идеи за съвместни проекти за местно развитие през новия планов период 2014 – 2020 г.
  • Доклад за планираните проекти пред Областния съвет за развитие.

На вземащите решения на местно  и регионално ниво ще бъдат представени идеите  за съвместни проекти между местните власти, институции и НПО в областта. Целта е НПО да бъдат припознати като партньори в реализирането на общинските и регионални политики за развитие.

Продължителността на проекта е 7 месеца.

Проекта "Партньорства 2020" се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
www.ngogrants.bg


35 НПО от Русенска област бяха обучени за управление на проекти и работа с местната власт

През изминалите два дни представители на 35 НПО от Русенска област се включиха в обучения  по темите „Управление на проекти“  и „Междусекторни партньорства“.
Семинарите се състояха в Русе като част от проект „ Партньорства 2020“ на Клуб „Отворено общество“ – Русе с финансовата подкрепа от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
През първия ден неправителствените организации бяха запознати с основните елементи на проекта, възможностите на финансиране и новите изисквания на оперативните програми за новия планов период 2014-2020г.
Втория ден те придобиха умения за водене на преговори и търсене на партньорство с местната власт и други институции.
Следващият етап на проекта предвижда да се реализират  8 работни срещи във всички общини на Русенска област между НПО и местни власти. На тях обучените организации ще имат възможност за инициират партньорства  и да обсъдят идеи за съвместни проекти за местно развитие.


През месец април 2015 година се проведоха 8 работни срещи между представители на НПО и местните власти в Русенска област.

На срещите бяха представени добри практики за реализирани партньорски проекти от ЕС и България. Бе направен и кратък преглед на приоритетите, целите и мерките на общинските планове за развитие и възможностите за създаване на партньорски проекти на общинско ниво.
В смесени групи участниците разработиха по зададена матрица идеите си за партньорски проекти.

Предложените 16 проектни идеи от работните срещи бяха представени на заседания на Областния съвет за развитие на Област Русе.