Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „По­доб­ря­ва­не на ус­ло­вия­та на жи­вот на ро­ми­те в Бъл­га­рия чрез ин­фра­струк­тур­ни проек­ти”

Проект „Фо­рум за транс­гра­ни­чно сът­руд­ни­че­ство”

Проект „Со­циал­но пред­прие­ма­чес­тво за ус­той­чи­вост”

Проект „Нов старт на 40+”

„Ру­мъ­но-бъл­гар­ски клуб „Аз и Ев­ро­пей­ския съюз”

По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на по­ли­ция­та за ефек­ти­вна ра­бо­та в мул­тиет­ни­чес­ка сре­да

Проект BRAVO

Проект „Мос­то­ве над Ду­на­ва

Проект "Да­вид и Го­лиат"

БРОД – бъл­га­ро-ру­мън­ска об­щност на дей­ствия­та

По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та на ад­ми­ни­стра­ция­та...

Об­щес­тво­то в под­кре­па на по­ли­ция­та- диа­ло­гът про­дъл­жа­ва

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
„Румъно-български клуб „Аз и Европейския съюз”

„Румънско-български клуб „Аз и Европейския съюз”

Клуб “Отворено общество” - Русе е партньор на Дирекция “Европейска интеграция и програми” в Общински съвет - Гюргево по проекта, който се реализира от дирекцията с финансовата подкрепа на ЕС по Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество Румъния - България, бюджетна линия RO 2004/016-784.04.01.04.

Главната цел на проекта е да установи приятелски взаимоотношения и устойчиво сътрудничество между учениците от Гюргево и Русе чрез създаването на румъно-български клуб „Аз и ЕС” в Гюргево. Проектът е насочен към стимулиране и развитие на възможностите на румънските и българските ученици за разработване и изпълнение на трансгранични проекти и инициативи.

В дейностите участваха над 100 ученици от училища в Гюргево и Русе, работен език на децата е английски език. Те работиха по групи в 4 направления - „Екология”; „Демокрация и европейски ценности”, „Култура” и „Здравеопазване”. По време на срещите учениците преминаха и тренинг за разработване на проекти.

На общи работни занятия участниците разработиха съвместни трансгранични проекти, като някои идеи бяха реализирани и на практика в рамките на проекта.

Издадено е и съвместно списание „Аз и ЕС”.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster