Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Untitled Document

Регистър на консултанти по социално предприемачество


Жечка Калинова е консултант по управление на проекти, регионално развитие, стратегическо и бизнес планиране, планиране и управление на НПО, изграждане на капацитет на държавни и неправителствени институции, управление на структурните фондове, трансгранично сътрудничество. Тя е магистър – филолог и магистър по финанси, специализирала е мениджмънт и политики за регионално развитие. Участвала е в обучения във Великобритания, Франция, Съединените щати.

Г-жа Калинова е основател и председател на Клуб "Отворено общество" - Русе, паст президент на Ротари клуб - Русе, член на управителните органи на други неправителствени организации, общински съветник в ОбС - Русе и заместник-председател на постоянната комисия по икономическа политика през мандат 2003 - 2007. Автор е на редица публикации по проблемите на устойчивото развитие, стратегическото планиране и др.

Доц. д-р ик. Любомир Любенов е преподавател по маркетинг в Русенски университет „Ангел Кънчев”, катедра „Икономика”. Ръководител е на издателската дейност на университета. Специализирал е в Германия, университет Бремен, гр. Бремен. Председател е на секция "Икономика, мениджмънт и право" при Съюза на учените-Русе. Научните му интереси са свързани с аграрната икономика и политика; маркетинг, агромаркетинг; мениджмънт, бизнес стратегии в земеделието и социално предприемачество.

Има над 25 научни публикации, 4 книги в съавторство и една монография, 3 учебни пособия в съавторство.

Елеонора Черкезова-Иванова има магистърска степен по финанси и банково дело от СА "Д. А. Ценов" - Свищов и следдипломна квалификация по счетоводство от Университета на Уелс, Великобритания.

Член е на Управителния съвет на Агенцията за регионално развитие на Северен централен район за планиране. Била е изпълнителен директор на Българо- румънската търговско-промишлена палата, изпълнителен директор на Агенцията за развитие на СЦРП и управител на Мидйоркширска камара - клон България. Работи като консултант и обучител в много регионални, национални и международни проекти.

Мария Илчева е консултант на свободна практика - социално предприемачество, разработка и управление на проекти.

Завършила е Икономически университет – Варна, магистър по „Маркетинг и мениджмънт”. Има следдипломна квалификация по „Търговско и европейско право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Магистър публична администрация, специалност „Управление на публични услуги”, Университет Бирмингам, Великобритания.

Член на Асоциацията на българските Чийвнинг стипендианти (ABCS) - асоциация на млади българи, получили стипендията Чийвнинг на Британското външно министерство и обучавали се или специализирали във Великобритания. Член на експертен екип „Тeam Europe” България. В периода 2005-2006 година е изпълнителен директор на Асоциацията на социалните предприятия в България. През 2002- 2006 година е програмен координатор в Каунтърпарт Интернешънъл – България. Преди това е била консултант по управление на социални услуги в МТСП, регионален мениджър към ПРООН/ МТСП Програма JOBS “Създаване на заетост чрез подкрепа на бизнеса” и др.

Анелия Любенова е главен асистент към катедра „Икономика” на Русенския университет и продължително време съчетава научната и преподавателска работа в областта на финансите, счетоводството, финансовия анализ и финансовия мениджмънт.

Специализирала е “Банково и застрахователно дело”, “Маркетинг, реклама и търговия” и “Стопанска информатика “ в Технически университет – Кемнитц (Германия). Участвала е в много национални и международни проекти.

Доц. Д-р Елмира Банчева е председател на програмния съвет на магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси” към Нов български университет.

Работи в сферата на развитие на човешките ресурси; управление на образователни програми, развитие на стратегии за образование на възрастни, обучение на обучители, изследване и анализи в областта на публичната администрация и др.

Има опит в осъществяването на редица проекти, финансирани от европейски програми в екипи на неправителствени и държавни институции.

Автор е на редица публикации, свързани с обучение на треньори, връзки с общсествеността, оценка на работата на служителя, управление на човешките ресурси, наръчник на наставника и др.

Анелия Радулова е доктор по икономика, преподавател в СА” Д. А. Ценов” – Свищов.

Тя е и изпълнителен директор на Сдружение “Регионален център за малки и средни предприятия – Свищов”. Разработвала е и участвала в мениджмънта на много местни, регионални, национални и международни проекти.Участвала е като експерт в планиране на местното икономическо развитие в община Никопол, в създаването на Регионален план за развитие (РПР) на Северния централен район за планиране за периода 2007-2013 г., координирала е проекта ”Развитие на капацитет за достигане целите на хилядолетието за развитие посредством трансгранично сътрудничество между България и Румъния” на UNDP.

Любен Панов е директор на Българския център за нестопанско право.

Той има магистърска степен по икономика от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и магистърска степен по човешки права от Централноевропейския университет в Будапеща. Работи в сферата на развитието на българския трети сектор, българското законодателство за НПО и даренията, партньорствата между НПО и властите. Бил е лектор на много семинари за устойчивото развитие на третия сектор с акцент предоставяне на услуги в общността, българската законодателна рамка за НПО, корпоративното и индивидуалното дарителство, както е ръководил и много инициативи за лобиране и застъпничество. Има богат опит в разработката и управлението на национални и международни проекти.

Николай Костадинове специалист по финанси и международни икономически отношения. Той има магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС – София. Работи в сферата на финансовия анализ и инвестиционните проекти, международните проучвания, международната търговия, договори и документни операции, банковите операции. Има дългогодишен опит във финансовото управление на проекти с грантови договори, както и в консултирането по финансово управление на нестопанската организация и бизнес планиране.

Милен Добрев е изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална камара.

Той има магистърска степен по европеистика от Русенски университет. Специализирал е маркетинг в Берлин и бизнес планиране в Женева, работил е като стажант в Европейската комисия в Брюксел.

Милен Добрев има опит в разработката и управлението на проекти с европейско финансиране, консултирането по съставянето и изпълнението на бизнес планове – включително на социални предприятия, консултирането в различни сфери от управлението на малки и средни предприятия

Микаела Здравкова е експерт в сферата на развитие на нестопанските организации, междусекторни партньорства, разработка и управление на проекти с европейско финансиране, трансгранично сътрудничество, оценка и мониторинг на проекти на НПО, програми за деца и младежи.

Тя е магистър историк, работи като програмен координатор в Клуб „Отворено общество” – Русе. Има краткосрочни специализации във Великобритания, САЩ, Русия, Белгия. Управлявала е проекти за участие на гражданите в социалните политики на регионално ниво, проекти за подкрепа на развитието на третия сектор, проекти за сътрудничество между институциите и НПО от България и Румъния. Участва в обществени съвети по политики за деца и младежи.

Даниела Янева работи като програмен координатор в Клуб „Отворено общество” – Русе и има експертиза в разработката и управлението на проекти с международно финансиране, трансгранично сътрудничество, публично-частни партньорства.

Тя е журналист, завършила е специалност маркетинг в Икономическия университет - Варна и има опит в преподаването на възрастни по дисциплините маркетинг, връзки с обществеността, мотивация, работа в екип. Даниела Янева е треньор по социално предприемачество с диплома от Американската агенция за международно развитие. Участвала е в краткосрочна специализация по темата в Полша и в програмата „Социални предприятия и обществени фондове” на Каунтърпарт Интернешънъл.

Лора Саркисян е консултант по развитие и управление на нестопанските организации, стратегическо планиране, разработка и управление на проекти, връзки с обществеността, трансгранично сътрудничество, мониторинг на проекти с европейско финансиране.

Тя е магистър филолог, журналист по професия, била е лектор по журналистика, връзки с обществеността, управление на проектния цикъл. Има специализация по връзки с обществеността и управление на европейските фондове. Работи като изпълнителен директор на Клуб „Отворено общество” – Русе, разработва и ръководи проекти с международно финансиране, членува в обществени органи за устойчиво развитие на регионално и международно ниво. Има краткосрочни специализация по развитие на НПО в Русия, Чехия, САЩ, Белгия, Холандия, Румъния.

Ренета Райновае мениджър на Мийоркширска търговско-индустриална камара – клон България. Тя е експерт по развитие на малки и средни предприятия, разработка и управление на проекти, сътрудничество между бизнеса и другите институции на местно и национално ниво. Тя има опит в осъществяването на научно-образователни проекти на европейско ниво.

Тя има магистърска степен по английска филология. Ренета Райнова е експерт по разработка и управление на проекти на европейско ниво, автор на обучителни програми и треньор на малки и средни предприятия и на НПО, преводач и редактор на европейски издания за експорт на МСП, морално-етичните норми на публичните власти и др.

Явор Димитрове директор на Център за мениджмънт и фирмено развитие ООД - Русе (ЦМФР) – българо-британско смесено дружество за бизнес-консултации и тренинг обучение, от 1998 г. насам. Той е бил преподавател по регионална политика в Русенски университет и по работа в екип и лидерство в Българо-румънски университетски Европа център.

Той е дългогодишен лектор и консултант в следните области: мотивация, ефективен мениджмънт, изграждане на екипи, бизнес преговори, техники за презентация, стартиране и развитие на нов бизнес, набиране и селекция на персонал, съвременни системи на заплащане, профайлинг и екипни роли

Явор Димитров има богат опит в консултирането по различни аспекти на устойчивото регионално развитие, както и по управлението на проекти с финансиране от ЕС. Той е магистър по психология (Варненски свободен университет), строителен инженер (ВИАС - София). Специализирал е икономика в САЩ.

Мая Христова работи като мениджър в Център за мениджмънт и фирмено развитие ООД - Русе (ЦМФР) – българо-британско смесено дружество за бизнес-консултации и тренинг обучение.

Тя има опит в преподаването и консултирането в областта на мениджмънта (мениджмънт на промяната и конфликта, управление на времето и стреса, социално-етични аспекти на мениджмънта, управление на човешките ресурси) и маркетинга (преговаряне, дистрибуция)

Мая Христова е експерт в областта на експортния маркетинг, фирмена диагностика, анализ и бизнес планиране, стартиране и развитие на малък и среден бизнес

Тя е магистър по психология (Великотърновски университет) и магистър по икономика (УНСС - София).

Ирен Стефанова, магистър по психология, има дългогодишен опит в работата с нестопанските организации по различни въпроси на развитието и управлението им, включително за създаването и развитието на социални предприятия.

Основната й експертиза е в сферата на организирането и провеждането на обучителни програми – анализ на нуждите от обучение, методология за обучение на възрастни, дизайн и управление на тренингови програми. Тя е сертифициран треньор по социално-психологически въпроси. Освен това работи в сферите: организационно развитие, управление на проектния цикъл, мониторинг и оценка на проекти, програми и стратегии, фасилитиране на форуми, социални проучвания.

Ирен Стефанова е ръководител на сдружение „3NET”, което изпълнява редица проекти в подкрепа на развитието на НПО, включително и обучителна програма за стартиращи социални предприятия за хора в неравностойно положение.

Надя Шабани е магистър по право (Софийски университет „Св. Климент Охридски), работи като експерт в Български център за нестопанско право.

Тя има опит като лектор и консултант на нестопански организации и общини в следните сфери: законова рамка за НПО, договаряне на социални услуги, изграждане на капацитета на нестопанските организации, набиране на средства, данъчно законодателство. Участвала е в управлението на множество проекти, финансирани от ЕС, по въпросите на децентрализацията, участието на гражданите и инициативите на НПО в сферата на услугите, предоставяни в общността. Участвала е като експерт в редица международни екипи за анализ на българските политики за третия сектор и за осъществяването на социалната реформа.

Има специализация в Централноевропейския университет – Будапеща по въпросите на гражданските организации и социалното предприемачество. Съавтор е на издания за социално предприемачество, контрол върху услугите в общността, европейските практики за договаряне на социални услуги и др.

Мариета Цветкова, доктор по лингвистика (Институт за балкански изследвания - Москва), е ръководител на проекти в Нов български университет.

Тя има опит в дизайна, управлението и изпълнението на грантови схеми, познава изискванията и процедурите на ЕС за изпълнение на проекти, има дългогодишна практика в планирането и управлението на проекти, дизайна и изпълнението на обучителни програми за НПО и публична администрация (включително обучение на обучители), развитие на НПО, застъпничество и лобиране, въздействие върху обществените политики, работа в мрежа. Била е директор на програма „Обществени фондове и социални предприятия” в Каунтърпарт Интернешънъл. Написала е над 50 статии по различни въпроси от управлението на НПО. Има специализации в Украйна, Великобритания, САЩ, Гърция.

Стела Димкова, член на управителния съвет на Дружеството за социално подпомагане в Дряново, е доктор агроном и магистър по социални дейности.

Тя има дългогодишен практически опит в изграждане на социално предприятие, което предоставя услуги на възрастни хора и на хора със специални нужди. Г-жа Димкова е също консултант по междусекторни партньорства и по-специално – взаимодействията между местната власт и местните нестопански организации. Специализирала е в Израел, САЩ и Словения.

Ралица Попова е изпълнителен директор на Сдружение „Знание” – Ловеч, и в същото време е ръководител на социалното предприятие на организацията.

Тя е консултант в следните сфери: управление на професионални обучителни форми, организация на събития, дизайн и организация на медийни кампании. Има дългогодишн опит в разработка и управление на проекти в сферата на образованието за възрастни, обучението през целия живот, инициативите на пазара на труда, местното развитие. Г-жа Попова има практически опит в мониторинга и техническата помощ за грантови схеми. Треньор по комуникации, работа в екип, управление на конфликти, управление на проектния цикъл, мотивация за работа. Има опит като координатор и модератор на публични форуми за регионално планиране.

Свилен Кючуков е бакалавър по маркетинг и магистър по социален мениджмънт. Той е в управителния съвет на сдружение „Роден край” – с. Батин, Русенска област. Сдружението има дългогодишен опит в развиването на социално предприятие.

Свилен Кючуков е консултант по дизайн на социални услуги, по управление на социално предприятие и развитие на местни общности.

Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на дружество ИМКА – Габрово, ръководи и социалното предприятие към организацията.

Тя има дългогодишен опит в следните сфери: набиране на средства, управление на проекти и програми, управление на екип от професионалисти и екипи от доброволци, обучение на младежки лидери и младежки групи и организации, взаимодействие с представители на местната и държавната власт, с представители на международни организации и партньори.

Тя е квалифициран обучител по развитие на младежките социални умения и младежкото доброволчество, както и оценител на международни обучителни програми. Има дългогодишен опит като консултант по изработване на обучителни материали, консултант по развитие на НПО и експерт за оценка на проекти.

Даниела Тасевска ръководи социалното предприятие Център „Детска дневна грижа” на сдружение „Европейски информационен център” – Велико Търново.

Тя е преподавател по психология във Великотърновския университет „Св. Св Кирил и Методий” и е опитен консултант в същата сфера.

Има дългогодишен опит в следните сфери: фасилитиране на работни срещи, управление на конфликти, изграждане на екип, индивидуално психологическо консултиране, социално-психологически тренинг, групово фокус-изследване, стратегическо планиране и управление на социално предприятие, услуги за деца и младежи, предоставяни в общността.

Райна Тимчева е управител на Фондация „Микрофонд – София” с 12 клона в страната.

Тя има дългогодишен опит в сектора на нестопанските организации, както и в кредитирането на малки предприятия. Тя е консултант и лектор по разработка и управление на проекти, експерт по управление и мониторинг на схеми за безвъзмездна помощ. Райна Тимчева е консултант по обучителни програми за НПО, за предприемачи и за групи в неравностойно положение, както и по стратегическо планиране и управление на човешките ресурси. Специализирала е в Унгария, Хърватска, Франция.

За да се свържете с консултантите, моля, изпратете запитване до Клуб «Отворено общество» - Русе на електронна поща osc@oscrousse.org

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster