Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „По­доб­ря­ва­не на ус­ло­вия­та на жи­вот на ро­ми­те в Бъл­га­рия чрез ин­фра­струк­тур­ни проек­ти”

Проект „Фо­рум за транс­гра­ни­чно сът­руд­ни­че­ство”

Проект „Со­циал­но пред­прие­ма­чес­тво за ус­той­чи­вост”

Проект „Нов старт на 40+”

„Ру­мъ­но-бъл­гар­ски клуб „Аз и Ев­ро­пей­ския съюз”

По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на по­ли­ция­та за ефек­ти­вна ра­бо­та в мул­тиет­ни­чес­ка сре­да

Проект BRAVO

Проект „Мос­то­ве над Ду­на­ва

Проект "Да­вид и Го­лиат"

БРОД – бъл­га­ро-ру­мън­ска об­щност на дей­ствия­та

По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та на ад­ми­ни­стра­ция­та...

Об­щес­тво­то в под­кре­па на по­ли­ция­та- диа­ло­гът про­дъл­жа­ва

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
“Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда” Проект “Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда”

Клуб “Отворено общество” - Русе в партньорство с Областна дирекция “Полиция” реализират проект “Повишаване капацитета на полицията за ефективна работа в мултиетническа среда” с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство Холандия, Програма МАТРА/КАП.

Основна цел на проекта е създаването на модел за ефективно партньорство между районните полицейски инспектори, НПО, институциите и представителите на ромските общности за решаване на проблемите на сигурността в област Русе.

Дейности:

1. провеждане на анкета сред полицейските инспектори за определяне на специфичните теми, свързани с работа с етническите малцинства в различните населени места. На база на получените отговори ще бъде изтовена и програма за 5-дневно обучение, адекватно на нуждите за полицейските инспектори от всяко РПУ.

2. Организиране на осем 5-дневни теоретично-практически обучения за всяко РПУ в Русенска област. Целта е полицейски инспектори да развият умения за решаване на проблеми на сигурността в партньорство с представителите на малцинствата, НПО и институциите на местно ниво.

3. Дейности по прозрачност и публичност

Проектът се осъществява в периода май-декември 2007 година

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster