Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „По­доб­ря­ва­не на ус­ло­вия­та на жи­вот на ро­ми­те в Бъл­га­рия чрез ин­фра­струк­тур­ни проек­ти”

Проект „Фо­рум за транс­гра­ни­чно сът­руд­ни­че­ство”

Проект „Со­циал­но пред­прие­ма­чес­тво за ус­той­чи­вост”

Проект „Нов старт на 40+”

„Ру­мъ­но-бъл­гар­ски клуб „Аз и Ев­ро­пей­ския съюз”

По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на по­ли­ция­та за ефек­ти­вна ра­бо­та в мул­тиет­ни­чес­ка сре­да

Проект BRAVO

Проект „Мос­то­ве над Ду­на­ва

Проект "Да­вид и Го­лиат"

БРОД – бъл­га­ро-ру­мън­ска об­щност на дей­ствия­та

По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та на ад­ми­ни­стра­ция­та...

Об­щес­тво­то в под­кре­па на по­ли­ция­та- диа­ло­гът про­дъл­жа­ва

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
БРОД - българо-румънска общност на действията

БРОД – българо-румънска общност на действията

Клуб "Отворено общество" работи по проект "БРОД – българо-румънска общност на действията" . Партньори на клуба са Българо-румънската търговско-промишлена палата и Сдружение "Образование за третото хилядолетие" – Гюргево.

Проектът цели да подпомогне сътрудничеството между нестопанските организации в трансграничната зона, работещи в сферата на социално-икономическото развитие.

Трите партньорски организации набират информация за осъществените през последните три години трансгранични проекти. Информацията ще бъде анализирана от гледна точка на успехите, неуспехите и рисковете, за да се очертаят нишите в бъдещото трансгранично сътрудничество. На тази база ще бъде създадена стратегия за съвместни действия, обсъдена с най-широк кръг нестопански организации в България и Румъния.

Проектът се осъществява до края на ноември 2005 година. Той е финансиран от Институт "Отворено общество" – София.

 

Предлагаме на нестопанските организации от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич, които са изпълнявали/изпълняват трансграничен проект, да се включат в изследването, като попълнят анкетата:

1. Първо запишете анкетата на своя диск

2. Попълнете таблицата

3. Изпратете попълнената анкета до Клуб "Отворено общество" – Русе, на електронен адрес osc@oscrousse.org

 

Стратегия за трансгранично сътрудничество на нестопанските организации от България и Румъния

Analiza cooperarii transfrontaliere intre organizatiile nonguvernamentale din Bulgaria si din Romania

Strategy on cross-border cooperation between Bulgarian and Romanian nonprofit organizations

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster