Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „По­доб­ря­ва­не на ус­ло­вия­та на жи­вот на ро­ми­те в Бъл­га­рия чрез ин­фра­струк­тур­ни проек­ти”

Проект „Фо­рум за транс­гра­ни­чно сът­руд­ни­че­ство”

Проект „Со­циал­но пред­прие­ма­чес­тво за ус­той­чи­вост”

Проект „Нов старт на 40+”

„Ру­мъ­но-бъл­гар­ски клуб „Аз и Ев­ро­пей­ския съюз”

По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на по­ли­ция­та за ефек­ти­вна ра­бо­та в мул­тиет­ни­чес­ка сре­да

Проект BRAVO

Проект „Мос­то­ве над Ду­на­ва

Проект "Да­вид и Го­лиат"

БРОД – бъл­га­ро-ру­мън­ска об­щност на дей­ствия­та

По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та на ад­ми­ни­стра­ция­та...

Об­щес­тво­то в под­кре­па на по­ли­ция­та- диа­ло­гът про­дъл­жа­ва

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги

Клуб "Отворено общество" – Русе е партньор на Българския център за нестопанско право по проекта "Повишаване на капацитета на администрацията и нестопанските организации за делегиране/поемане на социални услуги", по който.

Проектът, който се осъществява с различни дейности в няколко български общини, цели стимулиране на децентрализацията на ресурсите в социалните и други обществени дейности, както и създаване на условия за разширяване на сътрудничеството между нестопанските организации и местната власт.

Русенската част на проекта предвижда до април 2005 година да се изработи общинска наредба, която да регламентира взаимодействието между Общината и нестопанските организации в различни сфери на публичните услуги – предоставяне на финансова подкрепа, съвместни дейности и други.

За изработването на наредбата е формирана работна група от русенски и софийски експерти. Предвидена е поредица публични обсъждания с участието на общински съветници, общински служители и представители на третия сектор в Русе. Наредбата трябва да защитава интересите на всички страни и затова тя ще бъде изработена в партньорство с Общинския съвет, Община-Русе и русенските нестопански организации.

Наредбата ще бъде новост за българската общинска практика, предвижда се тя да бъде разпространена и сред други общини.

Проектът се финансира от Институт "Отворено общество" – София.

Вашите идеи и предложения какво трябва да включва наредбата, която регламентира взаимодействието между Община-Русе и местните нестопански организации, можете да изпратите до Клуб "Отворено общество" – Русе, на електронен адрес osc@oscrousse.org

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster