Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Проект „По­доб­ря­ва­не на ус­ло­вия­та на жи­вот на ро­ми­те в Бъл­га­рия чрез ин­фра­струк­тур­ни проек­ти”

Проект „Фо­рум за транс­гра­ни­чно сът­руд­ни­че­ство”

Проект „Со­циал­но пред­прие­ма­чес­тво за ус­той­чи­вост”

Проект „Нов старт на 40+”

„Ру­мъ­но-бъл­гар­ски клуб „Аз и Ев­ро­пей­ския съюз”

По­ви­ша­ва­не ка­па­ци­те­та на по­ли­ция­та за ефек­ти­вна ра­бо­та в мул­тиет­ни­чес­ка сре­да

Проект BRAVO

Проект „Мос­то­ве над Ду­на­ва

Проект "Да­вид и Го­лиат"

БРОД – бъл­га­ро-ру­мън­ска об­щност на дей­ствия­та

По­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та на ад­ми­ни­стра­ция­та...

Об­щес­тво­то в под­кре­па на по­ли­ция­та- диа­ло­гът про­дъл­жа­ва

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Проект BRAVO – българо-румънски действия за жизнеспособни организации

Проект „Нов старт на 40+”

Цел на проекта

Заетост и социално включване на безработните в активна възраст от Русенска област.

Специфичната цел е да насърчи предприемачеството сред безработни на възраст над 40 години.

Целева група

330 безработни, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в Русенска област.

Основни дейности

  • Два курса за предприемачество /специалност „Сътрудник в малък и среден бизнес”/ всеки по 300 часа. Изучавани дисциплини: мотивация и работа в екип, маркетинг, мениджмънт, основни закони за бизнеса, предприемачество, бизнес комуникации. Курсовете завършват със свидетелство по специалността „Сътрудник в малък и среден бизнес”
  • Консултации за успешно завършилите курса в сферата на маркетинга, финансите и мениджмънта
  • Два форума, на които участниците се запознаха с институции, предоставящи услуги за бизнеса – камари, финансиращи организации, консултантски фирми.
Очаквани резултати
  • 30 безработни на възраст над 40 години от Русенска област обучени по предприемачество
  • 24 безработни на възраст над 40 години консултирани по начините, по които да развият бизнес планове и да осъществят собствен бизнес
  • 24 безработни на възраст над 40 години създали контакти с институциите, подпомагащи бизнеса

Стойност Обща стойност на проекта - 34 497 евро, от които 90% са финансиране от Програма ФАР „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” по договор с Министерство на труда и социалната политика

Изпълнители

Водеща организация – Клуб „Отворено общество” – Русе

Партньори – „Алена Консулт” ООД и „К-И Консултинг” ООД

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster