Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoae
Клуб “Отворено общество” – Русе

Конкурс за подпомагане изпълнението на местните планове за обществен ред и сигурност

Общи условия

През 2003 и 2004 г. в изпълнение на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото бяха предприети реални действия за прилагане на модела "Полиция в близост до обществото", както от страна полицията, така и от страна на неправителствените организации (НПО). В основата на осъществените проекти стои финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – София. Бяха постигнати резултати предимно в сферата на популяризиране на модела.
В основата на модела "Полиция в близост до обществото" стои съвместното и проактивно решаване на проблемите, отговарящо на нуждите на обществото. Начинът, по който НПО могат да допринесат за реализиране на "Полицията в близост до обществото", е чрез активизиране на обществената активност, която да изисква качествени полицейски услуги, чийто резултат се измерва с равнището на сигурност в местните общности.

През 2004 г. в резултат на усилията на Дирекция Национална служба "Полиция" в много общини от страната бяха сключени местни договори за сигурност между полицията и органите на местното самоуправление, които крият огромен потенциал за подобряване на местната сигурност чрез формиране на широки коалиции за решаване на местните проблеми със сигурността и обществения ред.

Правна програма на Институт "Отворено общество" – София и Клуб "Отворено общество" – Русе, обявяват конкурс за проекти за конкретни действия по решаване на местни проблеми на обществения ред и сигурност в изпълнение на Местния договор за сигурност в съответните общини.

Могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /при равни други условия предимство имат организациите, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност/. Кандидатстващите организации трябва да докажат, че са участвали в партньорство по решаване на местни проблеми и имат подкрепата на другите заинтересовани страни.

В проектите трябва да се идентифицира добре установен проблем в местната общност, който води до чувство за несигурност и безредие. Решаването на проблема трябва да се прави в партньорство между кандидатстващите организации, други представители на местните общности, полицията, органите на местното самоуправление и други заинтересовани лица и организации.

На кандидатстващите организации се препоръчва да се запознаят с Метода за решаване на проблеми на местната сигурност, описан на страница www.communitypolicing.osf.bg Прилагането на Метода за решаване на местния проблем ще се счита за предимство на кандидатстващия проект.
Няма да бъдат подкрепяни проекти, който включват единствено и само обучителни, информационни и изследователски дейности.

Максималното финансиране на един проект е 6000 лева, ще бъдат подкрепени до 10 проекта. Продължителността на проектите е до 6 месеца.

Програмата се администрира от Клуб "Отворено общество" – Русе.

За информация и консултации се обръщайте към клуба на адрес: Русе 7012, ул. Борисова 78, Клуб "Отворено общество", Лора Саркисян, телефони 082/822 773, 821 186 или 821 187, електронна поща osc@oscrousse.org

Комплектът с документи за кандидатстване съдържа: четири екземпляра от попълнения формуляр, един екземпляр от приложенията, една дискета с попълнения формуляр.

Пълният комплект с документи се изпраща на адрес: Русе 7012, Ул. Борисова 78, Клуб "Отворено общество" – Русе.

Краен срок за получаване на проектните предложения – 1 март 2005, до 17.00 часа.

 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster