Untitled Document
 

Hello! Please Sign In

Login:

Password:
Log In
Interactive Partnership Network
NGO database
FORUM

In co-operation with

Ca Eeoa Ioai?aii iauanoai - ?onaEiioaeoeI?ia?aieOneoaeAieoiaioe
Services Услуги
 • Разработка и управление на проекти
  Клубът предлага комплексна услуга, която включва обсъждане на идеята на клиента, анализ на възможностите за финансиране, разработка на проектната документация, консултации за изпълнението на проекта, управление на проекта, мониторинг на проектните дейности и оценка на въздействието.
 • Разработка на документи за развитие
  Клубът работи с екип от професионалисти в различни сфери, който осигурява на клиентите цялостен подход при разработката на документи за развитие на местно, регионално или национално ниво, осъществяване на изследвания, проучване на нуждите, набиране и анализ на информация, съставяне на наредби, правилници и програми, стратегическо планиране.
 • Организиране на събития
  Пълна логистика на събития в Русе, медийни събития, създаване на мрежа от контакти, разработка и отпечатване на рекламни материали и разпространие на информация.
 • Семинари
  Клубът предлага комплексна услуга от дизайна до провеждането на кратки обучителни форми по темите работа в екип, мотивационно обучение, разработка и уравление на проекти по европейски програми, европейско гражданство, стратегическо планиране, застъпничество, социално предприемачество, връзки с обществеността, умения за презентиране.
 • Курсове по английски език
  Обучението по английски език се осъществява на различни нива. Клубът разполага с висококвалифицирани преподаватели и работи по модерни системи, които позволяват бързо усвояване на езика и придобиване на практически умения.
  Курсовете по английски език се провеждат на групи по заявка.

 • Професионално обучение
  Към клуба функционира Център за професионално обучение, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия №200412184 да предоставя обучение по 17 професии:
  ОФИС-МЕНИДЖЪР
  ОФИС- СЕКРЕТАР
  СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ
  СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС
  ДЕЛОВОДИТЕЛ-АРХИВИСТ
  КАСИЕР
  ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР
  МЕНИДЖЪР В ТУРИЗМА
  ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
  ОРГАНИЗАТОР НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ
  ЕКСКУРЗОВОД
  АНИМАТОР
  ХОТЕЛИЕР
  АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
  КАМЕРИЕР
  ПОРТИЕР- ПИКОЛО
  ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

 • Преводи от и на английски език

ОСЪЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
 • В изпълнение на обществена поръчка Клуб „Отворено общество” – Русе създаде Стратегия за насърчаване на партньорството между местната власт и бизнеса на територията на Община Русе.
  Стратегията е част от проект „Повишаване на капацитета на администрацията в община Русе за ефективно сътрудничество с бизнеса при осъществяване на местното икономическо развитие ”, изпълнен от Община – Русе по Оперативна програма «Административен капацитет 2007-2013»
  Стратегията е първи по рода си документ в практиката на общините в България.
  Въведението на документа представлява обобщението на местната и национална нормативна уредба, която има отношение по темата публично-частно партньорство. Аналитичната част представя накратко проучвания на досегашния опит и потенциала на Община-Русе да работи в сътрудничество с бизнеса за изпълнение на съвместни проекти, както и SWOT анализ. Стратегическата част на документа представя приоритети, цели и мерки, по които Община Русе да работи на тема публично-частно партньорство в периода до 2013 година. Стратегията разглежда и конкретни идеи за проекти, които могат да бъдат осъществени по пътя на сътрудничеството между местната власт и частни партньори.

 • В изпълнение на обществена поръчка от Община Русе Клуб „Отворено общество” – Русе създаде Наредба за осъществяване на публично-частни партньорства.
  Документът урежда обществени отношения от местно значение, неуредени от нормативни актове от по-висока степен, касаещи правилата и процедурите за избор на партньор при осъществяване на публично-частни партньорства в Община Русе. Клубът изработи също и пълен комплект от образци на документи, които да се използват при прилагането на наредбата, и проведе обучения на общински служители и общински съветници.
  Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Русе през декември 2009 г.

 • Клуб „Отворено общество” – Русе изпълни обществена поръчка на Община Кубрат за Базово социологическо проучване по проект ”Придобиване на умения и постигане на обществена активност на за потенциална местна инициативна група на територията на община Кубрат», финансиран от Програмата за развитие на селските райони.
  Проучването обхваща елементите на местната икономическа среда, социална среда, културна среда. То съдържа и част със SWOT анализ, а също и анализ на проблемите и анализ на потребностите на всички селища в рамките на общината.
  В изпълнение на поръчката клубът осъществи и обучение на читалищни служители, както и обсъждане с общински служители и общински съветници.

 • В периода 2008 – 2009 г. Клуб „Отворено общество” – Русе осъществи два курса по английски език за служителите на фирма „Каолин” по проект „Развитие на компетентностите”,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В двете нива курсистите изучаваха езика по модерни системи - Inside Out Macmillan Press и Business Basics Oxford и получиха основни познания по бизнес английски.
 
  [КОО-Русе]  [Контакти]  [Проекти]  [Конкурси]  [Услуги]  [Документи]
 
  Всички въпроси и предложения за качеството на страницата отправяйте към Webmaster